svasdssvasds

พรรคก้าวไกล แถลงจุดยืน ประชุมรัฐสภา แก้รัฐธรรมนูญ 24-25 สิงหาคม นี้

พรรคก้าวไกล แถลงจุดยืน ประชุมรัฐสภา แก้รัฐธรรมนูญ 24-25 สิงหาคม นี้

พรรคก้าวไกล ได้ออกแถลงการณ์จุดยืนในการประชุมรัฐสภา แก้รัฐธรรมนูญ ย้ำเห็นด้วยกับกติกาใบเลือกตั้ง 2 ใบ แต่ต้องปรับปรุงการคำนวณคะแนน ให้ใช้ระบบคำนวณแบบ MMP

พรรคก้าวไกล ได้ออกแถลงการณ์ จุดยืนต่อการประชุมสภา แก้รัฐธรรมนูญ ปี 2560 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

พรรคก้าวไกลขอแถลงชี้แจงจุดยืนของพรรค ในวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยกติกาการเลือกตั้ง และญัตติด่วนขอให้รัฐสภาวินิจฉัยตีความข้อบังคับการประชุมรัฐสภา สองเรื่องมีความซับซ้อนในกระบวนการและเนื้อหามาก และมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในหลายส่วน

โดยเฉพาะข่าวที่ว่า พรรคก้าวไกลขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญ และต้องการรักษาผลประโยชน์ของพรรคตัวเองไว้ด้วยกติกาการเลือกตั้งแบบใบเดียว นี่เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่จริง ดังนั้นเพื่อความชัดเจนในจุดยืนของพรรค และเพื่อให้ทางรัฐสภา สื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนติดตามการประชุมรัฐสภาได้เข้าใจมากขึ้น พรรคก้าวไกลจึงขอแถลงและอธิบายจุดยืนในการเข้าประชุมครั้งนี้ดังต่อไปนี้

พรรคก้าวไกล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. พรรคก้าวไกลสนับสนุนการแก้ไขกติกาการเลือกตั้งให้ใช้บัตร 2 ใบ และไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมกลายพันธุ์ตามรัฐธรรมนูญ 60 อันเป็นปัญหาทางการเมืองและความไม่สง่างามของรัฐสภาในปัจจุบัน

2. พรรคก้าวไกลเสนอให้ปรับปรุงกติกาการคำนวณคะแนนของรัฐธรรมนูญปี 40 ที่เหมือนกับแบบที่พรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทยเสนอ เพราะถึงจะเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของพรรคการเมือง แต่ชัดเจนในข้อเท็จจริงว่า เป็นการคำนวณคะแนนที่เบี่ยงเบน ไม่สะท้อนเสียงที่ถูกต้องของประชาชนที่ลงคะแนน และเอื้อประโยชน์ให้เกิดเสียงข้างมากเบ็ดเสร็จ สร้างข้อได้เปรียบมากเกินไปให้กับพรรคการเมืองขนาดใหญ่ ลดทอนการแข่งขันที่เป็นธรรม (อ้างอิงจากเอกสารประกอบการพิจารณา ฝ่ายวิชาการรัฐสภา)

3. พรรคก้าวไกลเสนอการคำนวณจำนวนเก้าอี้ ส.ส.ด้วยระบบจัดสรรปันสัดส่วนที่ถูกต้อง เพื่อให้จำนวนเก้าอี้ส.ส.มีจำนวนตรงกับจำนวนคะแนนของพรรคที่ได้รับในการเลือกตั้ง

ระบบนี้จะก่อให้เกิดความเป็นธรรม สะท้อนเจตจำนงของประชาชนได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการเกิดเสียงข้างมากเบ็ดเสร็จ และทำให้การเลือกตั้งเป็นกระบวนการสร้างฉันทามติในบริบทของสังคมไทยที่มีความขัดแย้งทางการเมืองนอกสภา

4. พรรคก้าวไกลยืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรมของกระบวนการนิติบัญญัติ เนื่องจากร่างหลักในการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการนั้น กรรมาธิการจำนวนมากและนักวิชาการทางกฎหมาย ได้ชี้ประเด็นที่บกพร่องมากมายในร่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหลักการไว้แคบมากให้แก้ไขเพียง 2 มาตรา เหตุผลประกอบหลักการที่ขัดแย้งในตัวเอง กระบวนของกรรมาธิการเสียงข้างมากที่หยิบเอามาตราที่รัฐสภามีมติไม่เห็นชอบไปแล้วในวาระที่ 1 นำมาเพิ่มในชั้นกรรมาธิการ การเพิ่มเติมและตัดมาตราอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในหลักการ และอื่นๆ ดังจะได้อภิปรายในญัตติด่วนต่อไป การกระทำเช่นนี้ทำลายหลักความถูกต้องของกระบวนการนิติบัญญัติ สร้างบรรทัดฐานใหม่ที่จะเป็นแหล่งอ้างอิงที่อันตรายมากในอนาคต สุ่มเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญ

พรรคก้าวไกล

ดังนั้นพรรคก้าวไกลนำโดย ส.ส. ธีรัจชัย พันธุมาศ จึงได้เสนอญัตติด่วนให้รัฐสภาวินิจฉัยเสียก่อน และ ส.ส. รังสิมันต์ โรม ได้เสนอการแปรญัตติสงวนความเห็นในมาตรา 83 และ 91 เท่านั้น เพื่อเป็นทางออกให้กับรัฐสภาแห่งนี้ แก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศอย่างถูกต้อง รอบคอบที่สุด

พรรคก้าวไกลจึงขอชี้แจงเพื่อความชัดเจนในเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนชนร่วมติดตามอย่างใกล้ชิดและช่วยสื่อสารความตั้งใจนี้สู่สาธารณะ ทั้งญัตติด่วนและวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นี่ไม่ใช่การแก้รัฐธรรมนูญ แต่เป็นการยืนยันถึงกระบวนการที่ชอบธรรมทางนิติบัญญัติของรัฐสภา และกติกาการเลือกตั้งที่ดีในบริบทประเทศที่มีวิกฤติการณ์ความขัดแย้ง

พรรคก้าวไกลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความตั้งใจและความจริงใจในการผลักดันสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน จะได้รับเสียงสนับสนุนทั้งนอกสภาและในสภา จนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ที่สุดกับสถานการณ์ของประเทศไทย

ที่มา : FB : พรรคก้าวไกล จุดยืนของพรรคก้าวไกลต่อวาระประชุมรัฐสภา วันที่ 24 และ 25 สิงหาคม 

related