svasdssvasds

ชวนสมัครโครงการใหม่ SDG Citizens: Let’s Drive SDGs to the Next Normal

ชวนสมัครโครงการใหม่ SDG Citizens: Let’s Drive SDGs to the Next Normal

SDG Citizens: Let’s Drive SDGs to the Next Normal โครงการมาใหม่ที่สนับสนุนการคิดอย่างยั่นยืน โดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครนำเสนอไอเดียที่เกิดขึ้นจริงได้ เช่น การใช้แอปบันทึกขององค์กรต่างๆ

โครงการเปิดใหม่ SDG Citizens: Let’s Drive SDGs to the Next Normal ร่วมใส่ใจโลก ที่เปิดให้ผู้สมัครนำเสนอไอเดียที่เกิดได้จริง สอดคล้องกับ SDGs หรือ เป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ UN กำหนดขึ้น 17 ข้อ แต่ผู้เสนอเข้าร่วมกิจกรรมเลือกได้ว่า จะทำเรื่องใด เพื่อเป้าหมายข้อใด

SDGs รายละเอียดการเข้าร่วมเสนอกิจกรรม

 • ระบุ SDG อย่างน้อย 1 ข้อที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วม (จาก 17 ข้อ) 
 • ระบุเป้าหมายและลักษณะกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับ SDG ข้อนั้นๆ
 •  ระบุกลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้ที่คาดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมนำร่องนี้
 • ระบุตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดผล
 • ระบุประโยชน์และแรงจูงใจสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำร่อง
 • ระบุวิธีบันทึกและติดตามการทำกิจกรรม
 • ระบุเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มที่ใช้ในการวัดผล
 • ระบุระยะเวลาในการทำกิจกรรม

คุณสมบัติของผู้นำเสนอกิจกรรม/โครงการ

 • ประชาชนคนรุ่นเปลี่ยน ไม่จำกัดอายุ สามารถส่งผลงานได้ทั้งประเภทเดี่ยวหรือประเภทกลุ่ม ซึ่งสามารถมีสมาชิกได้ไม่เกิน 5 คน
 • ผู้สมัครสามารถนำเสนอได้มากกว่า 1 กิจกรรม

รางวัลที่จะได้รับ

ผู้นำเสนอกิจกรรม/โครงการที่ส่งแนวคิดกิจกรรมเข้าเกณฑ์การพิจารณาจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากคณะอนุกรรมาธิการฯ ของสภาผู้แทนราษฎร และมีโอกาสนำโครงการดังกล่าวไปสร้างต่อยอดให้เกิดขึ้นจริง

รูปแบบการสนับสนุน

องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงวิสาหกิจเพื่อสังคมและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สนใจและมีศักยภาพ เข้าร่วมให้ทุนและ/หรือร่วมพัฒนาโครงการที่นำเสนอเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริง

เกณฑ์การตัดสิน

 •  กิจกรรม/โครงการต้องก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนได้

 •  กิจกรรม/โครงการ สามารถดำเนินการและวัดผลได้จริง

 •  กิจกรรม/โครงการสามารถขยายผลไปสู่ระดับนานาชาติได้ 


SDGs คุณสมบัติ

ทบทวนว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs : 17 Goals มีอะไรบ้าง

รายละเอียดโครงการมีดังนี้

 • 1. ที่มาและความสำคัญของโครงการ
 • 2. วิธีการเข้าร่วมนำเสนอกิจกรรม/โครงการ
 • 3. คุณสมบัติของผู้นำเสนอกิจกรรม/โครงการ, รางวัลที่จะได้รับ, เกณฑ์การตัดสิน, รูปแบบการสนับสนุน
 • 4. ข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ
 • 5. ตัวอย่างการเขียนข้อมูล
 • 6. แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • 7. Data Usage Consent

ขั้นตอนการเข้าร่วมนำเสนอกิจกรรม/โครงการ

 • กรอกข้อมูลและใส่ลิงค์คลิปวิดีโอนำเสนอกิจกรรม/โครงการ ความยาวไม่เกิน 3 นาทีในใบสมัครนี้ ส่งภายในวันที่ 20 กันยายน 2564
 • ประกาศผลแนวคิดที่เข้าเกณฑ์การพิจารณา และแนวคิดที่โดดเด่นหรือมีโอกาสได้รับการพัฒนาต่อยอดสำหรับ SDG ในแต่ละข้อ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564

ขั้นตอน

สำหรับรายละเอียดข้อตกลง และใบสมัครเข้าร่วมโครงการ "SDG Citizens: Let’s Drive SDGs to the Next Normal" ดาวน์โหลดเพื่ออ่านรายละเอียดโครงการได้ที่ https://bit.ly/_Details_SDGCitizens

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • อีเมล : [email protected]
 • Line Official: @SDGcitizens
 • สำนักงาน : คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักกรรมาธิการ 2 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300

หรือติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ Facebook : SDG Citizens

 
related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด