svasdssvasds

เช็กเลย! ยื่นทบทวนสิทธิ ม.39-ม.40 ได้ถึง 31 ตุลาคมนี้

เช็กเลย! ยื่นทบทวนสิทธิ ม.39-ม.40 ได้ถึง 31 ตุลาคมนี้

เช็กเลย! ยื่นทบทวนสิทธิ ม.39-ม.40 กลุ่มตกหล่น 29 จังหวัด หากไม่ได้รับสิทธิเยียวยา สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ถึง 31 ตุลาคมนี้

ยื่นทบทวนสิทธิ ม.39-ม.40 การโอนเงินช่วยเหลือเยียวยา "ผู้ประกันตน" มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ใน 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ผู้ที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 โดยสมบูรณ์ (สมัครและชำระเงินสมทบ) ซึ่ง ผู้ประกันตนทั้ง 2 มาตรานี้เป็น กลุ่มแรงงาน ที่ไม่มีนายจ้าง ผลการโอนเงินเยียวยาที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้ ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 คนละ 5,000 บาท ไปแล้วจำนวน 5,848,254 คน โอนสำเร็จจำนวน 5,595,813 คน คิดเป็นเงินจำนวน 27,979,065,000 บาท และพบว่าโอนไม่สำเร็จจำนวน 252,441 คน ทำให้วันนี้ผู้ประกันตน "เช็คสิทธิประกันสังคม ม.40" ผ่าน www.sso.go.th กันอย่างต่อเนื่อง

แต่ยังมีผู้ประกันตนบางส่วนที่พบว่าตนเองมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ครบถ้วน คือ สัญชาติไทย ประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด แต่ตรวจสอบสถานะตนเองในระบบ www.sso.go.th/eform_news ของสำนักงานประกันสังคม แจ้งว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” จึงพลาดการโอนเงินเยียวยาที่ผ่านมา

สำหรับขั้นตอนผู้ทบทวนสิทธิสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา ได้ที่ ww.w.sso.go.th  พร้อมกรอกแบบ ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนห้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้ นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ทั้งนี้ เพื่อลดการเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

เช็กเลย! ยื่นทบทวนสิทธิ ม.39-ม.40 ได้ถึง 31 ตุลาคมนี้

เช็กเลย! ยื่นทบทวนสิทธิ ม.39-ม.40 ได้ถึง 31 ตุลาคมนี้

related