svasdssvasds

สิทธิประโยชน์ของประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 มีอะไรบ้าง

สิทธิประโยชน์ของประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 มีอะไรบ้าง

สิทธิประโยชน์ของประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 มีอะไรบ้าง ? นอกจากความสะดวกในการรับสิทธิเงินเยียวยาจากรัฐเพราะมีรายชื่อในฐานข้อมูล ยังครอบคลุม และคุ้มครองสุขภาพยามเจ็บป่วย หรือไม่มีรายได้อีกด้วย

ผู้ประกันตนมาตรา 39 คืออะไร - กล่าวคือผู้ที่เคยทำงานแบบมีนายจ้างและส่งประกันสังคมในรูปแบบผู้ประกันตน ม.33 ซึ่งเมื่อลาออกจากงานได้ "สมัครใจ" จ่ายเงินประกันสังคมต่อ โดยมีเงื่อนไขนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน (หรือทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี) และหากเข้าขึ้นทะเบียน ม.39 ต้องออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน จ่าย 432 บาทต่อเดือน คุ้มครอง 6 กรณี คือ เจ็บป่วย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, สงเคราะห์บุตรและชราภาพ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ประกันตนมาตรา 40 คืออะไร - คืออาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ หากขึ้นทะเบียนกับระบบประกันสังคมผ่านการจ่ายเงินสมทบ* จะมีการครอบคลุมสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ ด้านสุขภาพ ประกันสังคมจะจ่ายเงินเยียวยากรณี "เจ็บป่วยขาดรายได้" ตามจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนเลือก ดังนี้

  • เลือกจ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน คุ้มครอง เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต
  • เลือกจ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน คุ้มครอง เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ
  • เลือกจ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน คุ้มครอง เจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร

*ต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต >>> อ่านต่อ

และนอกจาก ประโยชน์ของประกันสังคมม.39 , ม.40 ตามที่กล่าวไปเบื้องต้น ล่าสุดผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 จะได้รับเงินเยียวยาล็อกดาวน์ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือนด้วย

 

 

Cr. sso.go.th

related