Spring News

กรมการท่องเที่ยวขานรับนโยบาย BCG ผลักดัน ชุมชนต้นแบบ Eco friendly homestay

09 ก.ย. 2564 เวลา 6:40 น.

การท่องเที่ยว ถือเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อได้ กรมการท่องเที่ยวตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงมุ่งหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวตามนโยบาย BCG สร้างชุมชนต้นแบบ Eco friendly homestay

กรมการท่องเที่ยว ให้ความสำคัญในการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยใช้ศักยภาพของพื้นที่โดยการระเบิดจากภายใน เน้นความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในการยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าสูงขึ้น ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการชุมชมอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน เช่น การจัดการขยะ ของเสียอย่างเป็นระบบ การนำกลับมาใช้ซ้ำ คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะและต้นทุนในการจัดการและสามารถ   นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย การใช้บรรจุภัณฑ์อาหารจากวัสดุธรรมชาติ การใช้พลังงานหมุนเวียน การออกแบบที่พักเพื่อลดการใช้พลังงาน เป็นต้น

กรมการท่องเที่ยว01

โดยวันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการพัฒนาต้นแบบโฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly Homestay) ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ในรูปแบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี โฮมสเตย์ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ แห่ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการ   ตามเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Homestay) ที่ได้จัดทำขึ้นร่วมกับกระทรวงพลังงาน

กรมการท่องเที่ยว02

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว เป็นการกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาและยกระดับโฮมสเตย์ของตนเองไปสู่การบริหารจัดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ชุมชนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรม     การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการรับผิดชอบต่อตนเอง สมาชิกในชุมชน รวมถึงต่อนักท่องเที่ยว และต่อยอดสร้างจุดขายโฮมสเตย์ที่ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์อย่างยั่งยืนต่อไป

กรมการท่องเที่ยว03

#กรมการท่องเที่ยว #การส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบโฮมสเตย์ #Eco-friendly Homestay #การรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย #โฮมสเตย์ไทย #การพัฒนาโฮมสเตย์ #การยกระดับโฮมสเตย์ #โฮมสเตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด