svasdssvasds

ราชกิจจาฯ ประกาศ เคอร์ฟิวต่อ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ถึง 30 ก.ย.นี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ เคอร์ฟิวต่อ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ถึง 30 ก.ย.นี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด คงเวลาเคอร์ฟิว 21.00น. -04.00น. ดังเดิม มีผลจนถึง 30 ก.ย.นี้

11 ก.ย. 64  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามที่ได้มีประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรายอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 63 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 33 จนถึงวันที่ 3 ก.ย.64 นั้น
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการยังคับใช้บรรดามาตรการตามข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้แล้วต่อเนื่องไปให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโศโรนา 2019 ที่รัฐบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าควบคุมและบริหารจัดการสถานการณ์ถุกเฉินให้คสี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ฝ่ายสาธารณสุขและหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงได้ประเมินผลและความเหมาะสมของมาตรการต่าง ๆ เสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแหร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.)
เพื่อพิจารณา โดยพนักงานเจ้าหน้าที่คงจำเป็นต้องติตตามกำกับดูแลทั้งบุคคล สถานที่ การดำเนินกิจการ และกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขจองการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนบริการวัคซีน รวมทั้งการสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่รับผิดขอบเตรียมความพร้อม เพื่อการปฏิบัตินสำหรับการดำเนินการคามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโนระยะยาว เช่น มาตรการควบคุมโรคโควิต - 19 แนวใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย (Smant Control and Living with COVD - 19) มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาส (Universal Prevention for COVID - 19) หรือมาตรการปลอคภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting) ที่จะบังคับใช้ในอนาคต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชกำหนดการบริหารราจการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระรายบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดีน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายตามคำแนะนำของ ศบค. ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การกำหนดพื้นที่สถานการณ์จำแนกตามเขตพื้นที่จังหวัดให้การกำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ จำแนกเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 11/2564  ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564 ยังคงบังคับใช้ต่อไป

ข้อ 2  การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อการควบคุมสถานการณ์ของการระบาดให้อยู่ในวงจำกัดตามการประเมินของฝ่ายสาธารณสุข จึงให้บรรดามาตรการ ข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุตและเข้มงวดตามที่กำหนดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า ได้แก่ การห้ามออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 น.ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค มาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด การใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อการเดินทางข้ามจังหวัด การขนส่งสาธารณะ และการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนอย่างเต็มความสามารถที่จะทำได้

รวมถึงบรรดามาตรการ หลักเกณฑ์ หรือ แนวปฏิบัติสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้กำหนดขึ้นภายให้ข้อกำหนดดังกล่าวยังคงใช้บังคับต่อไปถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศ เคอร์ฟิวต่อ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ถึง 30 ก.ย.นี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ เคอร์ฟิวต่อ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ถึง 30 ก.ย.นี้

 

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด