svasdssvasds

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" กลุ่มผู้ปกครองอีก 5,000 ราย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" กลุ่มผู้ปกครองอีก 5,000 ราย

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดรับสมัคร สมาคมผู้ปกครอง หรือกลุ่มผู้ปกครอง ที่มีบุตรกำลังศึกษา และไม่ได้เข้าร่วมโครงการ VACC 2 School ยื่นขอรับ "วัคซีนซิโนฟาร์ม”

 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัคร “สมาคมผู้ปกครอง” หรือ “กลุ่มผู้ปกครอง” ที่มีบุตร-ธิดาอยู่ในสถานศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ VACC 2 School ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ขั้นต่ำกลุ่มละ 10 คนขึ้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-18 ปี จำนวน 5,000 ราย

 กำหนดเปิดรับการยื่นความประสงค์ 21 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. จนกว่าจะเต็มจำนวน 5,000 ราย ผ่านทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th เลือกเมนู “สมาคม/กลุ่มผู้ปกครองยื่นความประสงค์จัดสรรวัคซีนสำหรับเด็กและเยาวชน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำร่องฉีดวันซีนในเด็กอายุ 10-18 ปี วันแรกกว่า 2,000 ราย

• ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรายชื่อ 89 โรงเรียนนำร่องได้รับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม"

• ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" นักเรียน รอบ 2 วันนี้

ข้อกำหนดสำหรับ สมาคม/กลุ่มผู้ปกครองที่ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีน

• เป็นสมาคม/กลุ่มผู้ปกครองในสถานศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ VACC 2 School

• ตั้ง “ชื่อกลุ่ม” เพื่อใช้เป็นชื่อสังกัดของเด็กและเยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการ VACC 2 School ที่อยู่ในกลุ่มของท่าน

• แต่งตั้งผู้ประสานงานกลุ่ม 1 ท่าน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการจัดสรรวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยระบุชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสานงานในขั้นตอนการยื่นความประสงค์

• ระบุจำนวนเด็กและเยาวชนที่ต้องการขอรับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มในกลุ่ม โดยกำหนดขั้นต่ำกลุ่มละ 10 คนขึ้นไป

 ผู้ประสานงานจะต้องจัดเตรียมรายชื่อเด็กและเยาวชนที่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีน โดยต้องนำรายชื่อเข้าระบบก่อนวันนัดหมาย พร้อมทั้งประสานจัดส่งหนังสือยินยอมการเข้ารับวัคซีนจากผู้ปกครองเพื่อให้เด็กและเยาวชนนำมายื่นให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ วันฉีดวัคซีน
กำหนดวันนัดหมายการฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. ทั้งนี้ ขอให้กลุ่มผู้ปกครองจัดเด็กและเยาวชนในสังกัดเข้ารับวัคซีนในช่วงวัน-เวลาเดียวกันทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" กลุ่มผู้ปกครองอีก 5,000 ราย

 สถานที่เข้ารับวัคซีน: ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ

Google Map >> https://goo.gl/maps/vRarcR1jZRFpjnEXA

 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะประกาศแจ้งชื่อ “กลุ่ม/สมาคมผู้ปกครอง” ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนผ่านทางอีเมลผู้ประสานงาน พร้อมแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบที่เมนู “ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร และวิธีการนำเข้ารายชื่อเด็กและเยาวชนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป

Cr.โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

related