svasdssvasds

คำสั่งด่วน ปิดถาวร ศูนย์บำบัดยาเสพติด "วัดท่าพุ" ฐานทำผิดหลักเกณฑ์

คำสั่งด่วน ปิดถาวร ศูนย์บำบัดยาเสพติด "วัดท่าพุ" ฐานทำผิดหลักเกณฑ์

สธ.กาญจนบุรี ร่อนหนังสือคำสั่งด่วน สั่งปิดถาวร ศูนย์บำบำยาเสพติด "วัดท่าพุ" ทำผิดหลักเกณฑ์ หยุดรับผู้บำบัดทันที

จากกรณีที่ศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด วัดท่าพุราษฎร์บำรุง หมู่ 10 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองของอดีตผู้บำบัดชายรายหนึ่งว่า ถูกซ้อมทรมาน ให้ทำสัญญา และเรียกเก็บเงิน หากจะออกมาก็ต้องจ่ายเงิน และผู้บำบัดอยู่กันอย่างแออัดประมาณ 300 คน แต่มีห้องน้ำเพียง 2 ห้อง

ล่าสุด เวลาประมาณ 21.00 น. (23ก.ย.64) มีหนังสือด่วนที่สุดจากสาธารณสุข จ.กาญจนบุรี เกี่ยวกับกรณีการประกาศปิดศูนย์สงเคราะห์ และฟื้นฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวัดท่าพุราษฎร์บำรุง ที่ลงนามโดยนายมานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

สำหรับหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0312/2364 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง ให้หยุดดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพ และหยุดรับผู้ป่วยเข้าบำบัดพื้นฟูสมรรถภาพระบุว่า นมัสการ รักษาการเจ้าอาวาสวัดทำพุราษฎร์บำรุง ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อ กรณีแม่ร้องลูกชายถูกทรมานในค่ายบำบัดยาเสพติด สถาบันบำบัดรักษา และพื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชนนี (สบยช.) ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสถานพยาบาล และผู้แทนอนุกรรมการฯ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ศูนย์สงเคราะห์ และฟื้นฟูวัดท่าพุราษฎร์บำรุง พบว่า ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การขอจัดตั้งสถานพยาบาลตาม พระบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ประกอบกับเจ้าอาวาสวัดท่าพุราษฎร์บำรุง ผู้ยื่นขอจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพได้มรณภาพลง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

นรกบนดิน หมอปลา-ทนายไพศาล บุกช่วยผู้บำบัดยาฯ วัดดังรีดค่ารักษา 10,000 บาท

อนึ่ง วัดเป็นนิติบุคคลตามผลของกฎหมายคือมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 แต่การขอรับอนุญาตจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีลักษณะแตกต่างจากนิติบุคคล ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวคือ มีลักษณะเป็นการเฉพาะตัวผู้ที่ยื่นขออนุญาตจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพไว้กับกรมการแพทย์เท่านั้น เมื่อเจ้าอาวาสมรณภาพ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพนั้น ๆ ต้องหยุดดำเนินการ และส่วนราชการต้องเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษออกประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เพิกถอนชื่อสถานฟื้นฟูสมรรถภาพดังกล่าว โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึ่งไม่ผูกพันให้รักษาการแทน หรือเจ้าอาวาสท่านใหม่ ต้องดำเนินการสถานพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้นต่อไป หากมีความประสงค์จะดำเนินการต้องยื่นขออนุญาตจัดตั้งใหม่ จึงจะดำเนินการได้ เพื่อระงับเหตุและป้องกันความเสียหายอันจำเป็นอย่างเร่งด่วน อาศัยอำนาจตาม ข้อ 4 (4)ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการบำบัดรักษา และระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

อธิบดีกรมการแพทย์ จึงมีคำสั่งให้ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูวัดท่าพุราษฎร์บำรุง หยุดดำเนินการพื้นฟูสมรรถภาพ และหยุดรับผู้ป่วยเข้าบำบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพทันที นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งเป็นต้นไป

ด้าน นายศิลา นาคหล่อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่าหลังจากได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวแล้วเมื่อคืนที่ผ่าน หลังจากนี้ จะส่งหนังสือให้เจ้าคณะตำบลด่านมะขามเตี้ยให้ทราบต่อไป

ปิด วัดทาพุ