DGA ดันท้องถิ่น มุ่งสู่รัฐบาลดิจิทัล บริการประชาชนด้วยไอเดียดิจิทัล

21 ต.ค. 2564 เวลา 7:41 น. 43

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เร่งเครื่องผลักดันโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล ปี 2564 หวังสร้างท้องถิ่นก้าวสู่ดิจิทัล ประกาศผล 10 อปท.โดดเด่น เสนอไอเดียนวัตกรรมดิจิทัลบริการประชาชน แก้ปัญหาการบริการภาครัฐ

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาดิจิทัล หรือ DGA เปิดเผยว่า “เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สพร. จึงได้ดำเนินการสนับสนุนหน่วยงานที่ได้พัฒนาระบบให้บริการประชาชนแล้วด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยนำไปขยายผลใช้งานให้กับ อปท. ในพื้นที่อื่น ตลอดจนช่วยพัฒนาต่อยอดบริการเพิ่มเติมให้สอดคล้องตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ จึงได้เกิดโครงการประกวดนวัตกรรม ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564 ขึ้น นับเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ อปท. ต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถนำเสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารงานและการให้บริการประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้จากประสบการณ์ของ อปท.ที่นำระบบบริหารงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์แล้วมาช่วยให้ อปท.อื่นสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้โดยง่าย โดยมี สพร.เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงและพัฒนาให้ในแต่ละ อปท.”

“ในปีนี้ ได้มอบรางวัล DG Awards 2021 ให้แก่ 45 อปท. ทั่วประเทศ ที่นำผลงานเข้าร่วมนำเสนอรวมจำนวน 46 ผลงาน ก่อนที่คณะกรรมการจะคัดเลือกเหลือ 10 ผลงาน ได้แก่ เทศบาลตำบล บางปลา จ.สมุทรสาคร , อบต.ปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน , อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก จ.พิษณุโลก , เทศบาลนครขอนแก่น , เทศบาลนครอุดรธานี , เทศบาลตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ , เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบรี , เทศบาลนครยะลา , เทศบาลนครเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี , เทศบาลเมือง ป่าตอง จ.ภูเก็ต” 

“ผลการตัดสินปรากฏว่ารางวัลยอดเยี่ยมมี 3 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข จากการนำเสนอโครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย Smart Technology, อบต.ปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน จากการนำเสนอโครงการปางหมู E-Smart Service (ESS) การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และเทศบาลนครยะลา จากการนำเสนอโครงการระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริการและติดตามควบคุมเฝ้าระวังโรคโควิด-19” 

อบต.ปางหมู จ.แม่ฮ่องสอน จากการนำเสนอโครงการปางหมู E-Smart Service (ESS) การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

เทศบาลนครยะลา จากการนำเสนอโครงการระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริการและติดตามควบคุมเฝ้าระวังโรคโควิด-19

เทศบาลเมืองแสนสุข จากการนำเสนอโครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย Smart Technology

ทั้งนี้ ในภาพรวมมีโครงการที่ส่งเข้าร่วมประกวด แยกเป็น หมวดการให้บริการประชาชน (E-Service) จำนวน 25 โครงการ , หมวดการให้บริการข้อมูลพิกัดแผนที่ (GIS) จำนวน 9 โครงการ , หมวดการให้บริการระบบบริการระบบบริหารงานภาครัฐ (E-Office) จำนวน 5 โครงการ , หมวดการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยให้ประชาชน (Surveillance) จำนวน 4 โครงการ , หมวดบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment) จำนวน 2 โครงการ และ หมวดอื่นๆ จำนวน 1 โครงการ 

ผลสำเร็จจากการจัดงานดังกล่าว ทำให้หน่วยงานเกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการผลงานนวัตกรรมในแต่ละพื้นที่ สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นได้อย่างเหมาะสม ถือเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและสามารถที่จะพัฒนาเพื่อขยายผลงานไปสู่ อปท. อื่น ๆ ที่มีความสนใจนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป ทางศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ DGTi โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและเตรียมการนำเสนอเป็นอย่างดี  และขอชื่นชมในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมดิจิทัลที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ตลอดจนขอแสดงความยินดีกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ 

เตรียมพบกับกิจกรรมดี ๆ ร่วมกับทั้ง 45 อปท. ได้ที่ https://dgti.dga.or.th และนวัตกรรมที่ทาง สพร. จะนำเสนอกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง แพลตฟอร์มแชทบอทเพื่อตอบคำถามอัตโนมัติ, ระบบจัดหมวดหมู่เรื่องสอบถามหรือร้องเรียน (AutoTag) และระบบรู้จำเสียงพูดเพื่อค้นหาข้อมูล (Speech2Text) เป็นต้น ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2565 นี้

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA หนึ่งในหน่วยงานกลางของภาครัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ ปรับเปลี่ยน พัฒนาการให้บริการประชาชนให้เป็นรูปแบบ“ดิจิทัล” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ลดภาระในการติดต่อบริการต่างๆจากหน่วยงานรัฐ จึงเป็นที่มาของ “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล” ซึ่งเป็นกิจกรรมประกวดนวัตกรรมท้องถิ่นดิจิทัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ

ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล

DGA พร้อมผลักดันการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อต่อยอดความสำเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลท้องถิ่นดิจิทัลอย่างยั่งยืน และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ