svasdssvasds

วันแรก! เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ ลงทะเบียนรับเงินสูงสุด 10,000 บาท

วันแรก! เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ ลงทะเบียนรับเงินสูงสุด 10,000 บาท

เริ่มแล้ววันนี้ เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด อายุไม่เกิน 65 ปี ลงทะเบียนรับสิทธิ์ช่วยเหลือ 5,000-10,000 บาท

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ กระทรวงคมนาคม เสนอมาตรการเยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ ช่วยเหลือ กลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกอบอาชีพขับรถ อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (29 จังหวัด) โดยเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 5พฤศจิกายน 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ในพื้นที่ 13 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28 รับเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทต่อคน ดังนี้

• กรุงเทพมหานคร

• นครปฐม

• นนทบุรี

• ปทุมธานี

• สมุทรปราการ

• สมุทรสาคร

• ฉะเชิงเทรา

• ชลบุรี

• พระนครศรีอยุธยา

• นราธิวาส

• ปัตตานี

• ยะลา

• สงขลา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• เช็กสิทธิ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา แท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 18 ต.ค.นี้

• ครม. อนุมัติ เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ สูงสุด 10,000 บาท!

• อาชีพ ‘แท็กซี่’ จากนี้ไป...เจอมรสุมรอบด้าน ทั้งโควิด-19 - รถไฟฟ้าประชิด

เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ในพื้นที่ 16 จังหวัด ตามข้อกำหนดฉบับที่ 30 จะได้ รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคน ประกอบด้วย

• กาญจนบุรี

• ตาก

• นครนายก 

• นครราชสีมา 

• ประจวบคีรีขันธ์ 

• ปราจีนบุรี 

• เพชรบุรี 

• เพชรบูรณ์ 

• ระยอง 

• ราชบุรี 

• ลพบุรี 

• สิงห์บุรี 

• สมุทรสงคราม 

• สระบุรี 

• สุพรรณบุรี 

• อ่างทอง

 หลักเกณฑ์เงื่อนไข 

 ต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก, กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ 

เอกสารที่ต้องเตรียม

• ใบคำขอเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือ (ณ จุดลงทะเบียน) 

• บัตรประจำตัวประชาชน 

• ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ 

• บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

กรณีรถเช่า

ต้องมีข้อมูลทะเบียนรถที่เช่าขับและผู้ให้เช่ารถได้ โดยกรมการขนส่งทางบกจะทำการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ให้เช่าก่อนรับสิทธิ 

 สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ จะจ่ายผ่านบัญชีพร้อมเพย์ เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะและรถแท็กซี่ส่วนบุคคล และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 สำหรับรถแท็กซี่ที่เช่าขับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

related