svasdssvasds

ประกันสังคมมาตรา 33 เช็กสิทธิ www.sso.go.th โอนล่าสุด 5,000 บาท วันนี้

ประกันสังคมมาตรา 33 เช็กสิทธิ www.sso.go.th โอนล่าสุด 5,000 บาท วันนี้

ประกันสังคมมาตรา 33 เช็กสิทธิ www.sso.go.th โอนล่าสุด 5,000 บาท "กลุ่มตกหล่น" ตรวจสอบสถานะ "หากขึ้นสีเขียว" จะระบุวันรับเงิน โอนจ่ายผ่านพร้อมเพย์

เยียวยาประกันสังคมล่าสุด

4 พ.ย. 64 เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 โอนจ่าย 5,000 บาท "กลุ่มตกหล่น" ผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ตรวจสอบสถานะล่าสุดผ่านที่ www.sso.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

• เช็คเงินเยียวยามาตรา 40 รอบ 2 โอนจ่ายแล้ว 20 ก.ย. 64 วันนี้วันแรก

• เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 จ่ายวันไหน เคาะแล้ว! จ่ายรอบแรก 20 ก.ย. 64

• เงินเยียวยา ม.33 รอบ 2 เข้าวันไหน เช็คสิทธิที่นี่ กลุ่มไหนรับเพิ่ม 2,500 บาท

เช็กสิทธิ ม.33

ความคืบหน้า เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 ,  มาตรา 39 และมาตรา 40 กลุ่มตกหล่นพื้นที่สีแดง 29 จังหวัด โอนจ่ายเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ครอบคลุมผู้ประกันตนกว่า 12 ล้านคน โอนจ่าย 2 เดือนเยียวยาสูงสุดรวม 10,000 บาท 

ประกันสังคมมาตรา 33 เช็กสิทธิ www.sso.go.th โอนล่าสุด 5,000 บาท วันนี้

ทั้งนี้หาก "ไม่ได้รับสิทธิ" ผู้ประกันตนม.33 และกลุ่มอื่นๆ สามารถเช็กสิทธิการยื่นทบทวนสิทธิที่จะประกาศผลตั้งแต่วันที่ 7-10 พ.ย. นี้ และจะเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประกันตนไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 

ประกันสังคมมาตรา 33 เช็กสิทธิ www.sso.go.th ตรวจสอบสถานะล่าสุด

related