svasdssvasds

กทม. สั่ง คลายล็อก ร้านเกม-ร้านอินเตอร์เน็ต เปิดบริการได้ เริ่ม 16 พ.ย.นี้

กทม. สั่ง คลายล็อก ร้านเกม-ร้านอินเตอร์เน็ต เปิดบริการได้ เริ่ม 16 พ.ย.นี้

กรุงเทพมหานคร ประกาศ สั่งคลายล็อก ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต หรือตู้เกม สามารถเปิดทำการได้ พร้อมเพิ่มช่องทางร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีใบรับรองจากกรมอนามัย สามารถเปิดทำการได้เช่นเดียวกับร้านที่มีใบรับรองของ SHA

14 พ.ย.64 ตามที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 และ (ฉบับที่ 39) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 โดยประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ให้ปิดสถานที่และให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น นั้น

เพื่อเป็นการผ่อนคลายมาตรการให้บางสถนที่สามารถเปีดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เพื่อการดำเนินการ ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่แบบบูรณาการตามข้อกำหนดดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 และมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 และ (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 32/3564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 จึงมีคำสั่งเพิ่มเติม ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

1. ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต หรือตู้เกม สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลาการจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เช่น มาตรการ DMHTTA มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะโดยเคร่งครัด

 

2. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค COVID - 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid Plus) ของกรมอนามัย สามารถเปิดให้บริการได้เช่นเดียวกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ในระดับ SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ข้อ ๒.๔

 

 

3. กรณีนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30
วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
กทม. สั่ง คลายล็อก ร้านเกม-ร้านอินเตอร์เน็ต เปิดบริการได้ เริ่ม 16 พ.ย.นี้

กทม. สั่ง คลายล็อก ร้านเกม-ร้านอินเตอร์เน็ต เปิดบริการได้ เริ่ม 16 พ.ย.นี้

related