svasdssvasds

ราชกิจจาฯประกาศใช้ พ.ร.ก.คุมสารต้องห้ามทางกีฬา แก้ปมถูก WADA แบน

ราชกิจจาฯประกาศใช้ พ.ร.ก.คุมสารต้องห้ามทางกีฬา แก้ปมถูก WADA แบน

ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชกำหนดพ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา หลังถูก WADA แบน มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้

จากกรณีที่องค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลก หรือ WADA (วาดา) ประกาศแบนทีมนักกีฬาทีมชาติไทย เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎการควบคุมสารต้องห้ามในนักกีฬา ทำให้ไทยไม่สามารถชักธงชาติไทยในสนามการแข่งขันกีฬานานาชาติได้ต่อวงการกีฬาไทย ซึ่งถือเป็นข่าวใหญ่มากสำหรับวงการกีฬาไทย เพราะส่งผลกระทบต่อทีมนักกีฬาไทยทุกประเภทที่ไปแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ ซึ่งไทยไม่สามารถชักธงชาติไทยในสนามการแข่งขันกีฬานานาชาติได้ โดยเฉพาะกรณีล่าสุดของ “บาส เดชาพล” และ “ปอป้อ ทรัพย์สิรี” นักแบดมินตันคู่ผสมมือ 1 ของโลกขวัญใจชาวไทย ที่ได้รับเหรียญทองศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก ที่ประเทศสเปน เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.ที่ผ่านมา กลับต้องใช้ธงสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแทน ทังนี้ WADA (วาดา) ยังเรียกร้องให้ไทยเร่งออกกฎหมายรองรับกฎองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ล่าสุด วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พระราชกำหนดนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชกำหนดนี้ 

เพื่อให้การควบคุมการใช้สารต้องห้ามและวิธีการต้องห้ามทางการกีฬามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ มาตรฐานสากลตามหลักการที่ระบุไว้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการใช้สารต้องห้าม ในการกีฬา ซึ่งการตราพระราชกำหนดนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกำหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกำหนดนี้เรียกว่า "พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔"

มาตรา ๒ พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มีสาระสำคัญดังนี้

ราชกิจจาฯประกาศใช้ พ.ร.ก.คุมสารต้องห้ามทางกีฬา แก้ปมถูก WADA แบน

ราชกิจจาฯประกาศใช้ พ.ร.ก.คุมสารต้องห้ามทางกีฬา แก้ปมถูก WADA แบน

ราชกิจจาฯประกาศใช้ พ.ร.ก.คุมสารต้องห้ามทางกีฬา แก้ปมถูก WADA แบน

ราชกิจจาฯประกาศใช้ พ.ร.ก.คุมสารต้องห้ามทางกีฬา แก้ปมถูก WADA แบน

ราชกิจจาฯประกาศใช้ พ.ร.ก.คุมสารต้องห้ามทางกีฬา แก้ปมถูก WADA แบน

ราชกิจจาฯประกาศใช้ พ.ร.ก.คุมสารต้องห้ามทางกีฬา แก้ปมถูก WADA แบน

ราชกิจจาฯประกาศใช้ พ.ร.ก.คุมสารต้องห้ามทางกีฬา แก้ปมถูก WADA แบน

ราชกิจจาฯประกาศใช้ พ.ร.ก.คุมสารต้องห้ามทางกีฬา แก้ปมถูก WADA แบน

ราชกิจจาฯประกาศใช้ พ.ร.ก.คุมสารต้องห้ามทางกีฬา แก้ปมถูก WADA แบน