svasdssvasds

www.glo.or.th ลงทะเบียนผู้ค้าสลาก รายเดิม - รายใหม่ ขั้นตอนการสมัคร

www.glo.or.th ลงทะเบียนผู้ค้าสลาก รายเดิม - รายใหม่ ขั้นตอนการสมัคร

www.glo.or.th ลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่ ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ลอตเตอรี่ รายใหม่และรายเดิม เริ่ม 1 มกราคม 2565 สามารถตรวจสอบขั้นตอนการสมัคร หลักเกณฑ์ และการคัดเลือกที่นี่

ลงทะเบียนขายหวย

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเปิดจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ ลอตเตอรี่ ให้ผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายเดิม และรายใหม่ ผ่านช่องทาง www.glo.or.th ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ปิดรับสมัครเวลา 24.00 น. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

หลักเกณฑ์ - คุณสมบัติ ลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่ ประเภทบุคคลทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถจําหน่ายสลากได้ด้วยตนเอง หากอายุเกิน 70 ปี ต้องมีหนังสือรับรองแพทย์
 4. ไม่เป็นผู้วิกลจริตจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
 5. ได้รับสลากเพียงโควตาเดียว ไม่ซ้ำซ้อน และให้หมายความรวมถึงการไม่ซ้ำซ้อนกับสมาชิกของตัวแทนจําหน่ายประเภทสมาคม มูลนิธิ องค์กร ด้วย
 6. ต้องไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลูกจ้างบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้มาปฏิบัติ   งานที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือคู่สมรสตามกฎหมาย
 7. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
 8. ไม่เป็นพระภิกษุ สงฆ์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา ยกเว้นบวชตามประเพณีเป็นครั้งคราว
 9. กรณีใช้สิทธิคนพิการในการเป็นตัวแทน จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หากจําหน่ายโดยตัวเองไม่ได้โดยสภาพ ให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จําหน่ายสลากแทน >>> เพิ่มเติม www.glo.or.th

 

ขายหวย glo.co.th

ขั้นตอนการ ลงทะเบียนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่

 • เปิดลงทะเบียนผู้ค้าสลากผ่าน www.glo.or.th เริ่ม 1 ม.ค. 65

 • คัดกรองคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 1 ม.ค.-28 ก.พ.65

         - ไม่ผ่าน ไม่นำเข้ากระบวนการพิจารณา 

         - ผ่าน แยกข้อมูลตามรายจังหวัด เพื่อกำหนดเสัดส่วนของแต่ละจังหวัดตามจำนวน 200,000 ราย วันที่ 1-10  มี.ค.65

 • ทำการ Ramdom คัดเลือกแต่ละจังหวัด โดยคณะกรรมการจัดทำบัญชีผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 11-20 มี.ค. 65

 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด วันที่ 21-31 มี.ค. 65

         - ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปยืนยันตัวตนที่บมจ.กรุงไทย วันที่ 1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 65

         - ไม่ยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด ยกเลิกการเป็นผู้มีสิทธิทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

 • เริ่มทำรายการซื้อ-จองสลากฯได้ตั้งแต่งวดวันที่ 2 พ.ค. 65

 

ลงทะเบียน www.glo.or.th

related