svasdssvasds

ราชกิจจาฯเพิ่มคนแพ้วัคซีนทางเลือกเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน มีผลตั้งแต่ 7 ม.ค.นี้

ราชกิจจาฯเพิ่มคนแพ้วัคซีนทางเลือกเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน  มีผลตั้งแต่ 7 ม.ค.นี้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แก้ไขเพิ่มผู้ฉีดวัคซีนทางเลือก-จ่ายเงินเอง แพ้วัคซีน เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินโควิด มีผลตั้งแต่ 7 ม.ค.นี้

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรื่องกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อโควิดฉบับที่ 3 เนื่องจากรัฐได้กำหนดมาตรการในการป้องกันโควิด โดยการฉีดวัคซีนโควิดจากสถานพยาบาลที่ภาครัฐกำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงกำหนดให้สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสามารถให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก โดยผู้รับบริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

ซึ่งหากบุคคลผู้รับการฉีดวัคซีนเกิดอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนโควิด บุคคลนั้นย่อมมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

จึงเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด ฉบับที่ 2

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ.2541 และมาตรา 33/1 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาล จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยเฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 3)”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไปนี้ 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคโควิด ฉบับที่ 2 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 3 ให้ผู้ป่วยดังต่อไปนี้เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ.2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559

(1) ผู้ป่วยโรคโควิด ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

(2) บุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันโรคโควิด โดยการฉีดวัคซีนตามแผนงานโครงการ หรือกิจกรรมการป้องกันและขจัดโรคติดเชื้อโควิดจากรัฐ หรือเกิดอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีน

(3) บุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการป้องกันโรคโควิด โดยการฉีดวัคซีนทางเลือกหรือตัวเลือก ที่ผู้ป่วยหรือบุคคลอื่นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง และเกิดอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีน”

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.2564

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ราชกิจจาฯเพิ่มคนแพ้วัคซีนทางเลือกเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน  มีผลตั้งแต่ 7 ม.ค.นี้

ราชกิจจาฯเพิ่มคนแพ้วัคซีนทางเลือกเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน  มีผลตั้งแต่ 7 ม.ค.นี้

related