svasdssvasds

เช็กที่นี่ "วิธีทิ้ง ATK" ทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี ถ้าทิ้งไม่ดีโควิดแพร่เชื้อ

เช็กที่นี่ "วิธีทิ้ง ATK" ทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี ถ้าทิ้งไม่ดีโควิดแพร่เชื้อ

เช็กที่นี่! กรมอนามัยเปิด "วิธีทิ้ง ATK" ควรทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี ทิ้งอย่างไรให้ปลอดโรค ควรแยกเป็น 2 ส่วน ห้ามทิ้งปนขยะทั่วไป ล้างมือให้สะอาดหลังจัดการขยะติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด

อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ตามที่มีการเสนอข่าวมีผู้ทิ้งชุดตรวจ ATK ลงถังขยะทั่วไป โดยไม่มีการมัดถุงขยะให้มิดชิดหรือเขียนป้ายเตือน ทำให้ประชาชนหวั่นเกิดการแพร่เชื้อตามจุดทิ้งขยะ เนื่องจากชุดตรวจ ATK ส่วนที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งที่ใช้ทดสอบถือเป็นขยะติดเชื้อ ขอความร่วมมือประชาชนที่ซื้อชุดตรวจ ATK ไม่ควรทิ้งลงถังขยะทันที ขอให้กำจัดอย่างถูกวิธี ไม่ว่าจะติดเชื้อหรือไม่ก็ควรจัดการเหมือนกัน เพราะอาจปนเปื้อนเชื้อโรคอื่นๆ โดยวิธีการกำจัดที่ถูกต้องให้ฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือราดด้วย ผงฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น แยกทิ้งกับขยะทั่วไปถ้าทำได้

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

เช็กที่นี่ "วิธีทิ้ง ATK" ทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี ถ้าทิ้งไม่ดีโควิดแพร่เชื้อ

วิธีทิ้ง ATK อย่างถูกวิธี ควรแยกเป็น 2 ส่วน

1) ขยะที่ไม่ได้ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือ สารคัดหลั่ง ที่ใช้ทดสอบ เช่น เอกสารกำกับชุดตรวจ และกล่องบรรจุภัณฑ์ ขยะประเภทนี้ให้เก็บรวบรวมทิ้งถังขยะทั่วไปที่มีฝาปิดมิดชิดได้เลย

2) ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่งที่ใช้ทดสอบ เช่น ตลับหรือแผ่นทดสอบ หลอดใส่น้ำยา ฝาหลอดหยดไม้ Swap ขยะประเภทนี้ถือเป็นขยะที่มีความเสี่ยงสูง ต้องแยกจัดการจากขยะทั่วไป เพราะมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อโรคได้

เช็กที่นี่ "วิธีทิ้ง ATK" ทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี ถ้าทิ้งไม่ดีโควิดแพร่เชื้อ

การจัดการ ATK ที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

1.กรณีในพื้นที่ หรือชุมชน มีระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อ ให้เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน ใส่ถุงขยะสีแดง 2 ชั้น โดยถุงชั้นแรกที่สัมผัสขยะติดเชื้อ มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5,000 ppm หรือ น้ำยาฟอกขาวผสมน้ำอัตราส่วน 1 : 10 หรือ แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์

มัดปากถุงชั้นนอกด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง แล้วเคลื่อนย้ายไปไว้ยังจุดพักขยะที่จัดไว้เฉพาะ ประสานไปยังหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการเก็บขนขยะติดเชื้อในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อกำหนดวิธีการนำขยะติดเชื้อไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป

2) กรณีในพื้นที่หรือชุมชนไม่มีระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อ หรือระบบการเก็บขนขยะติดเชื้อเข้าไม่ถึง ให้เก็บรวบรวมและทำลายเชื้อ โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น ถุงใบแรกที่บรรจุขยะติดเชื้อแล้วให้ราดด้วยสารฆ่าเชื้อ หรือน้ำยาฟอกขาว เช่น ไฮเตอร์ จากนั้นมัดปากถุงให้แน่น แล้วฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 5,000 ppm หรือเตรียมจากไฮเตอร์ผสมน้ำอัตราส่วน 1 : 10 หรือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น

มัดปากถุงชั้นนอกด้วยเชือกให้แน่น และฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงอีกครั้ง ซึ่งขยะที่ผ่านการทำลายเชื้อแล้ว ให้ประสานและนำส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นำไปกำจัดเป็นขยะทั่วไป โดยหลังจัดการขยะติดเชื้อแล้ว ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

ที่มา กรมอนามัย

related