svasdssvasds

GULF จับมือ SCG ตั้งบริษัท SG Solar ดำเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

GULF จับมือ SCG ตั้งบริษัท SG Solar ดำเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

GULF จับมือ SCG ร่วมกันจัดตั้งบริษัท เอสจี โซล่าร์ จำกัด (SG Solar) เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ส่งบริษัท กัลฟ์1 จำกัด (GULF1) บริษัทย่อยที่ GULF ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เซ็นสัญญาร่วมกับบริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด (SCG Cleanergy) ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน ถือหุ้นโดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) ในสัดส่วน 100% จัดตั้ง บริษัท เอสจี โซล่าร์ จำกัด (SG Solar) ในประเทศไทย โดยเป็นบริษัทร่วมทุนที่ GULF1 และ SCG Cleanergy ถือหุ้นในสัดส่วน 50% และ 50% ตามลำดับ ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท

SG Solar จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ SCC และเป็นลูกค้าของโรงไฟฟ้า SPP ของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ โดย SG Solar มีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าออกไปในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชยกรรมที่อยู่ในเครือข่ายของทั้งสองกลุ่มบริษัท

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

น.ส.ยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้ เป็นการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่มบริษัท โดย GULF มีความชำนาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ และเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวาง ในขณะที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ที่มีธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับทั้งสองกลุ่มบริษัท"

นอกจากนี้ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวยังเป็นไปตามนโยบายของ GULF ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและทิศทางพลังงานโลกที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อต่อต้านผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

related