svasdssvasds

ข่าวปลอม! ประกันสังคมเปิดโครงการรัฐ ม.40 ปล่อยกู้ ผ่อนสูงสุด 36 เดือน

ข่าวปลอม! ประกันสังคมเปิดโครงการรัฐ ม.40 ปล่อยกู้ ผ่อนสูงสุด 36 เดือน

ข่าวปลอม! จากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องสินเชื่อ ประกันสังคมเปิดโครงการรัฐ ม.40 ปล่อยสินเชื่อผ่อนสบายสูงสุด 36 เดือนนั้น ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสำนักงานประกันสังคมพบว่า เป็นข้อมูลเท็จ

ข่าวปลอม! ประกันสังคมเปิดโครงการรัฐ ม.40 ปล่อยกู้ ผ่อนสูงสุด 36 เดือน

กรณีเพจเฟซบุ๊กได้กล่าวถึงสินเชื่อโครงการรัฐ ม.40 ที่ระบุว่าอนุมัติง่ายผ่านไว ทำได้ทุกอาชีพ โดยมีการตราสัญลักษณ์ของประกันสังคมประกอบการโฆษณานั้น ทางสำนักงานประกันสังคม ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า สำนักงานประกันสังคมไม่มีโครงการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แต่อย่างใด อีกทั้งเป็นการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งหน่วยงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจเฟซบุ๊กดังกล่าวใดๆ ทั้งสิ้น

เนื้อหาที่น่าสนใจ :

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 โดยได้ดำเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานระยะที่ 2 (พ.ศ. 2563 – 2564) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ดังกล่าว สามารถนำเงินกู้ที่ได้รับจาการขอสินเชื่อไปรักษาการจ้างงานของลูกจ้างในสถานประกอบการ โดยมีเงื่อนไขให้สถานประกอบการรักษาจำนวนผู้ประกันตนให้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ประกันตน ณ วันที่ได้รับสินเชื่อตลอดอายุสินเชื่อ

 

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : สำนักงานประกันสังคมไม่มีโครงการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 แต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประกันสังคม