svasdssvasds

S&P มุ่งมั่นตอบแทนสังคม ภายใต้โครงการ S&P Kitchen for Kids ปีที่ 13

S&P มุ่งมั่นตอบแทนสังคม ภายใต้โครงการ S&P Kitchen for Kids ปีที่ 13

S&P มุ่งมั่นตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ S&P Kitchen for Kids ปีที่ 13 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนตามหลักโภชนาการ และสนับสนุนการทำเกษตรกรรมให้แก่โรงเรียน

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า S&P มุ่งมั่นตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ S&P Kitchen for Kids จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being) และเพื่อตอบแทนสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา 48 ปี โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและโภชนาการที่ดีให้กับเยาวชน ซึ่งปีนี้ไปกันที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง จ.กาญจนบุรี

S&P มุ่งมั่นตอบแทนสังคม ภายใต้โครงการ S&P Kitchen for Kids ปีที่ 13 S&P มุ่งมั่นตอบแทนสังคม ภายใต้โครงการ S&P Kitchen for Kids ปีที่ 13

สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัทฯ ได้เข้าไปพัฒนาและปรับปรุงโรงครัวให้ถูกสุขลักษณะมากขึ้น รวมทั้งมอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับประกอบอาหาร อาทิ ตู้แช่ โต๊ะกลาง โต๊ะเอนกประสงค์ และยังส่งเสริมโครงการเกษตรยั่งยืนโดยมอบพันธุ์ปลาดุก จำนวน 1,000 ตัว เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สด สะอาด และปลอดภัย พร้อมกันนี้ได้ทำพิธีส่งมอบโรงครัว โดยผู้บริหารและพนักงานลงมือปรุงอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆ พร้อมมอบขนม เอส แอนด์ พี ให้อิ่มอร่อย สุขภาพดีกันถ้วนหน้า

S&P มุ่งมั่นตอบแทนสังคม ภายใต้โครงการ S&P Kitchen for Kids ปีที่ 13 S&P มุ่งมั่นตอบแทนสังคม ภายใต้โครงการ S&P Kitchen for Kids ปีที่ 13

เอส แอนด์ พี (S&P) มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนมีสุขอนามัยที่ดี และมีความรู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

S&P มุ่งมั่นตอบแทนสังคม ภายใต้โครงการ S&P Kitchen for Kids ปีที่ 13

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด