svasdssvasds

สธ. ร่อนเอกสารด่วนที่สุด! เตือน เตรียมพร้อมรับมือโควิด19 ระลอกใหม่

สธ. ร่อนเอกสารด่วนที่สุด! เตือน เตรียมพร้อมรับมือโควิด19 ระลอกใหม่

สธ.ร่อนเอกสารด่วนที่สุด! เตือน เตรียมพร้อมรับมือโควิด19 ระลอกใหม่ ผู้ป่วยรายใหม่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขอประชาชนอย่าได้ประมาท

วันที่ 5 ก.ค. 2565 เพจเฟซบุ๊ก ชมรมแพทย์ชนบท ได้โพสต์ภาพเอกสารราชการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการปั๊มตัวหนังสือสีแดงว่า ด่วนที่สุด เกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมรอบรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด พร้อมกับระบุข้อความว่า...

ส่งสัญญานเตือน เตรียมพร้อมรับโควิด19 ระลอกใหม่

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ให้หน่วยบริการสุขภาพในสังกัด เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ การระบาดโควิด19 ระลอกใหม่ ที่มีแนวโน้ม ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น ในหลายพื้นที่

เตรียมสำรองเตียง เตรียมรับผู้ป่วยหนักและการรับส่งต่อ ขอประชาชนอย่าได้ประมาท.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยเอกดังกล่าวระบุว่า “ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเตรียมความพร้อมรอบรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด 1 - 13
จากสถานการณ์การรายงานผู้ป่วยโควิด 19 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้น หน่วยบริการสุขภาพประจำต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่งสูงขึ้นเพื่อให้การให้บริการรักษาพยาบาล รวมทั้งมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อสำกรับบุคลากรทางการแพทย์และสถธารณสุข มีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการปลอดภัย ประชาชนได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข เห็นควนแจ้งสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อม ดังนี้ 

1.สื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับทราบสถานการณ์และผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการและระมัดระวังป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ(Universal Precaution)

2.สำรวจและเตรียมความพร้อมด้านยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เตรียมความพร้อมในการสำรองเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้ป่วยที่มีอาการหนัก

4.เตรียมความพร้อมและซักซ้อมระบบการส่งต่อผู้ป่วย

5.เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับบุคลากร รวมทั้งประชาชนอย่างครอบคลุม และเป็นไปตามความสมัครใจ

6ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ

7.บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อว่างแผนในการควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาด

8.รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ได้แจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ (นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

related