svasdssvasds

นิด้าโพล เผย ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ

นิด้าโพล เผย ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ

ผลสำรวจนิด้าโพล เรื่อง “ประชาชนเข้าใจประเด็นหาร 100 หรือหาร 500 หรือไม่” ประชาชน 62.35 % ไม่เข้าใจสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ หาร 100 กับ หาร 500

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ประชาชนเข้าใจประเด็นหาร 100 หรือหาร 500 หรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม2565จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นนไป กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ทั่วประเทศรวมท้ังสิ้น จำ นวน 1,312 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความเข้าใจต่อร่างกฎหมายการเลือกต้ัง ส.ส. ในประเด็นสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ หาร 100 หรือหาร 500 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิ ด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธี การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 โดยมีผลสำรวจ ดังนี้

1. ความเข้าใจของประชาชนต่อร่างกฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. ในประเด็นสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ หาร100 หรือหาร 500

อันดับ 1 ไม่เข้าใจเลย 62.35 %

อันดับ 2 ไม่ค่อยเข้าใจ 21.11 %

อันดับ 3 ค่อนข้างเข้าใจ 11.74 %

อันดับ 4 เข้าใจมาก 4.80 %

นิด้าโพล เผย ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ

ผลสำรวจอื่นๆ ของนิด้าโพล

2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อมติที่ประชุมรัฐสภา ในการใช้สูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ หาร 500

อันดับ 1 ไม่เห็นด้วยเลย 36.41 %

อันดับ 2 ค่อนข้างเห็นด้วย 30.41 %

อันดับ 3 เห็นด้วยมาก 16.59 %

อันดับ 4 ไม่ค่อยเห็นด้วย 16.59 %

หมายเหตุ: ข้อ 2 เฉพาะหน่วยตัวอย่างที่เข้าใจมากและค่อนข้างเข้าใจจำนวน 217 หน่วยตัวอย่าง

นิด้าโพล เผย ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ

3. คิดว่าอะไรเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ที่ประชุมรัฐสภาลงมติในการใช้สูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ หาร 500

อันดับ 1 ต้องการให้ทุกคะแนนที่ประชาชนไปใช้สิทธิมีความหมาย 28.11 %

อันดับ 2 พรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบัน ต้องการคงอยู่ต่อไปหลังการเลือกตั้งครั้งหน้า 23.96 %

อันดับ 3 ต้องการให้โอกาสพรรคเล็กได้มี ส.ส. ในสภา 20.28 %

อันดับ 4 ต้องการป้องกันไม่ให้มีพรรคการเมืองใดชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ 17.97 %

อันดับ 5 เป็นการแลกเปลี่ยนกับการโหวตสนับสนุนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้น 9.68 %

หมายเหตุ: ข้อ 3 เฉพาะตัวอย่างที่เข้าใจมากและค่อนข้างเข้าใจจำนวน 217 หน่วยตัวอย่าง

4. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมี ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

อันดับ 1 ควรมีทั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 58.39 %

อันดับ 2 ควรมีแต่ ส.ส. แบบแบ่งเขต 33.38 %

อันดับ 3 ควรมีแต่ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 8.23 %

นิด้าโพล เผย ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ

ที่มา นิด้าโพล : “ประชาชนเข้าใจประเด็นหาร 100 หรือหาร 500 หรือไม่”

related