svasdssvasds

ผลสำรวจนิด้าโพล เผย 11 รัฐมนตรีตอบคำถามไม่ชัดเจน ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ผลสำรวจนิด้าโพล เผย 11 รัฐมนตรีตอบคำถามไม่ชัดเจน ในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

นิด้าโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “รัฐบาล-ฝ่ายค้าน ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล” ส่วนใหญ่ระบุว่า 11 รัฐมนตรีที่ถูกซักฟอก ตอบคำถามไม่ชัดเจน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “รัฐบาล-ฝ่ายค้าน ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,312 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 ดังนี้

1. การติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ระหว่างวันที่ 19-23กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

อันดับ 1 ไม่ได้ติดตามเลย 69.28 %

อันดับ 2 ติดตามบ้างเล็กน้อย 18.98 %

อันดับ 3 ติดตามเป็นระยะ ๆ 9.00 %

อันดับ 4 ติดตามตลอดเวลา 2.74 %

นิด้าโพลเผยผลสำรวจ “อภิปรายไม่ไว้วางใจฯ” ส่วนใหญ่ระบุ 11 รัฐมนตรีตอบคำถามไม่ชัดเจน

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสำรวจของนิด้าโพล

2. ความคิดเห็นของประชานต่อข้อมูลของฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ในภาพรวม

อันดับ 1 ชัดเจนมาก 42.43 %

อันดับ 2 ค่อนข้างชัดเจน 34.25 %

อันดับ 3 ไม่ค่อยชัดเจน 15.63 %

อันดับ 4 ไม่ชัดเจนเลย 7.69 %

3. ความชัดเจนในการตอบคำถามของฝ่ายรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

3.1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ตอบได้ชัดเจน 21.34 %

ตอบไม่ชัดเจน 75.68 %

ไม่ได้ติดตาม 2.98 %

3.2. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ตอบได้ชัดเจน 15.63 %

ตอบไม่ชัดเจน 75.44 %

ไม่ได้ติดตาม 8.93 %

3.3. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ตอบได้ชัดเจน 25.56 %

ตอบไม่ชัดเจน 57.07 %

ไม่ได้ติดตาม 07.37 %

3.4. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่การกระทรวงพาณิชย์

ตอบได้ชัดเจน 17.62 %

ตอบไม่ชัดเจน 52.36 %

ไม่ได้ติดตาม 30.02 %

3.5. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตอบได้ชัดเจน 17.37 %

ตอบไม่ชัดเจน 45.16 %

ไม่ได้ติดตาม 37.47 %

3.6. ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ตอบได้ชัดเจน 14.39 %

ตอบไม่ชัดเจน 47.64 %

ไม่ได้ติดตาม 37.97 %

3.7. ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตอบได้ชัดเจน 14.15 %

ตอบไม่ชัดเจน 44.91 %

ไม่ได้ติดตาม 40.94 %

3.8. จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตอบได้ชัดเจน 14.89 %

ตอบไม่ชัดเจน 44.42 %

ไม่ได้ติดตาม 40.69 %

3.9. สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ตอบได้ชัดเจน 13.40 %

ตอบไม่ชัดเจน 44.91 %

ไม่ได้ติดตาม 41.69 %

3.10. นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ตอบได้ชัดเจน 12.41 %

ตอบไม่ชัดเจน 42.93 %

ไม่ได้ติดตาม 44.66 %

3.11. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ตอบได้ชัดเจน 16.13 %

ตอบไม่ชัดเจน 42.43 %

ไม่ได้ติดตาม 41.44 %

นิด้าโพลเผยผลสำรวจ “อภิปรายไม่ไว้วางใจฯ” ส่วนใหญ่ระบุ 11 รัฐมนตรีตอบคำถามไม่ชัดเจน

ที่มา นิด้าโพล : “รัฐบาล-ฝ่ายค้าน ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล”

related