ข่าว

จ่อขึ้นทะเบียน GI “มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ตรวจสอบสินค้า “มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว” เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จ.สมุทรสาคร แหล่งผลิตสินค้ามะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกร ผู้ประกอบการฯ และหน่วยราชการในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ถึงประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ซึ่งจะสามารถช่วยรักษาคุณภาพ มาตรฐาน ให้มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว คงเอกลักษณ์ได้อย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า และสร้างรายได้แก่ชุมชน พร้อมจัดทีมให้คำปรึกษาแนะนำ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการขึ้นทะเบียน GI รวมถึงเรื่องการตลาด และการพัฒนาสินค้า

โดยอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างฐานการผลิต-ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดรับกับภารกิจของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยในปี 2560 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินโครงการส่งเสริมหนึ่งจังหวัด หนึ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ให้ครบทั้ง 77 จังหวัด และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน GI ไทยในต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดสินค้า GI ไทยที่มีศักยภาพ

นอกจากนั้น ได้เร่งดำเนินการเชิงรุกลงพื้นที่สำรวจสินค้าชุมชนที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้ขึ้นทะเบียน GI โดยมีเพียง 5 จังหวัด ที่ยังไม่มีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ได้แก่ จ.สระแก้ว สิงห์บุรี สตูล ระนอง และกระบี่