svasdssvasds

บัตรประชาชนดิจิทัล เลือกตั้ง 66 ได้ไหม ? กกต. บอกชัด ต้องผ่าน 3 แอปฯนี้เท่านั้น

บัตรประชาชนดิจิทัล เลือกตั้ง 66 ได้ไหม ? กกต. บอกชัด ต้องผ่าน 3 แอปฯนี้เท่านั้น

ไขคำตอบ บัตรประชาชนดิจิทัล ใช้เลือกตั้ง 66 ได้ไหม ? กกต. บอกชัด ต้องผ่าน 3 แอปฯของหน่วยงานราชการเท่านั้น ใบขับขีดิจิทัล กับ บัตรผู้พิการดิจิทัล ก็ใช้ได้

บัตรประชาชนดิจิทัล ระบบยืนยันตัวตนผ่านแอปฯของรัฐบาลอย่าง ThaID (ชื่อเก่า D.DOPA) สามารถใช้แทนบัตรประชาชนตัวจริงในการเลือกตั้ง 66 ได้ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ระบุผ่านเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์มายังสื่อมวลขนว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 นาฬิกา ต้องเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนหน้าหน่วยเลือกตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง

อ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง 66 ต้องเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนหน้าหน่วยเลือกตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง

  1. บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุสามารถใช้แสดงตนได้)
  2. บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราซการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เป็นต้น
  3. หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปีดผ่านแอปพลิเคชั่นของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กหรอนิกส์ โดยปัจจุบันสามารถใช้ได้ 3 แอปพลิเคซัน คือ ThaiID (บัตรประชาชนดิจิทัล) , DLT QRLICENCE (ใบขับขี่ดิจิทัล) และ แอปฯ บัตรคนพิการ๖บัตรคนพิการดิจิทัล)

บัตรประชาชนดิจิทัล เลือกตั้ง 66 ได้ไหม ? กกต. บอกชัด ต้องผ่าน 3 แอปฯนี้เท่านั้น

ขณะที่ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (รองเลขาฯ กกต.) ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว NBT ว่า สามารถนำมาแสดงต่อกรรมการประจำหน่วย(ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง) ได้เลย ทั้งนี้ต้องเปิดจากแอปพลิเคชั่นเท่านั้น อย่าแค็ปรูป หรือบันทึกภาพหน้าจอมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

บัตรประชาชนดิจิทัล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนชื่อแอปพลิเคชันบัตรประชาชนดิจิทัล จาก D.DOPA เปลี่ยนชื่อเป็น ThaID เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) เพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรมใหม่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศรองรับการใช้งานบริการภาครัฐ

สำหรับคำว่า ThaID เป็นการผสมคำให้พ้องรูปเป็นคำว่า Thai ID โดย ควบรวมพยัญชนะ i ในภาษาอังกฤษให้เป็นตัวเดียวกันจึงออกมาเป็นชื่อแอปฯ บัตรประชาชนดิจิทัล ใหม่ที่มาแทนที่ D.DOPA และยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้คนหาง่ายมากขึ้น ไม่สับสนกับแอปฯ อื่น ๆ ของผู้พัฒนารายอื่น ที่ใช้ชื่อ Thai ID อีกด้วย

related