svasdssvasds

ผลนับคะแนนโหวตนายก อย่างเป็นทางการ คะแนน สส. สว. ล่าสุด

ผลนับคะแนนโหวตนายก อย่างเป็นทางการ คะแนน สส. สว. ล่าสุด

ผลนับคะแนนโหวตนายก อย่างเป็นทางการ คะแนน สส. สว. ล่าสุด พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ คะแนนไม่ผ่าน ชวดเป็นนายกฯ คะแนนไม่ถึง 375 เสียง

13 ก.ค. 66 ผลการนับคะแนนโหวตนายกอย่างเป็นการทาง ผู้ถูกเสนอชื่อ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 375 เป็นนายกรัฐมนตรี หลังมีมติออกเสียง เห็นชอบ 322 คะแนน ไม่เห็นชอบ 182 งดออกเสียง 197 คะแนน ทั้งนี้จะมีการจัดประชุมสภาเพื่อโหวตนายกอีกครั้งในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้

 ที่ประชุมรัฐสภามีมติ ไม่ให้ความเห็นชอบ "นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์" ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมรัฐสภา

• ด้วยมติไม่เห็นชอบ 182 เสียง

• งดออกเสียง 198 เสียง

• เห็นชอบ 324 เสียง

 ทำให้นายพิธา ไม่ได้รับเสียงจากที่ประชุมรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่ง 375 เสียง จากสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 749 คน ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ จึงทำให้ขั้นตอนหลังจากนี้ ประธานรัฐสภา จะนัดการประชุมรัฐสภา เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ เป็นครั้งที่ 2 ต่อไป  

 อย่างไรก็ตาม ในการลงมติของสมาชิกวุฒิสภา มีสมาชิกวุฒิสภาเพียง 13 คน เท่าทั้น ที่ลงมติเห็นชอบให้นายพิธา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้แก่

• นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

• พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา

• นายเฉลา พวงมาลัย

• นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล

• พลตำรวจโทณัฏฐวัฒก์ รอดบางยาง

• นายพิศาล มาณวพัฒน์

• นายพีระศักดิ์ พอจิต

• นายมณเฑียร บุญตัน

• นายวันชัย สอนศิริ

• นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์

• นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ

• นายอำพล จินดาวัฒนะ

• นางประภาศรี สุฉันทสุบุตร

โดยสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ ได้ลงมติงดออกเสียง และไม่เห็นชอบ

ผลคะแนนโหวตนายก ล่าสุด ผลอย่างเป็นทางการ

  • ส.ส. เห็นชอบ 309 คน
  • ส.ส. 148 คน ไม่เห็นชอบ มีส.ส. 148 คน
  • ส.ส. งดออกเสียง 39 คน
  • ส.ว. เห็นชอบ 12 คน
  • ส.ว. ไม่เห็นชอบ 34 คน
  • ส.ว. งดออกเสียง 159 คน

 

โหวตนายกล่าสุด นับคะแนน "พิธา" ได้เป็นนายกหรือไม่?

 นอกจากนี้ ยังพบว่า มีสมาชิกวุฒิสภา ที่ไม่ได้มาลงคะแนน 43 คน ได้แก่

1. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา

2. นายกิตติ วะสีนนท์

3. นายเจน นำชัยศิริ

4. นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

5. พลเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

6. พลเอกเชวงศักดิ์ ทองสลวย

7. พลเรือเอกฐนิธ กิตติอำพน

8. พลเอกดนัย มีชูเวท

9. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์

10. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม

11. พลเรือเอกนพดล โชคระดา

12. พลเอกนพดล อินทปัญญา

13. นายบุญมี สุระโคตร

14. นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์

15. นายประมาณ สว่างญาติ

16. นางประยูร เหล่าสายเชื้อ

17. พลตำรวจตรีปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ

18. พลเรือเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ

19. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ

20. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย

21. นางสาวภัทรภร วรามิตร

22. นายภาณุ อุทัยรัตน์

23. พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์

24. พลเอกวราห์ บุญญะสิทธิ์

25. นายวิชัย ทัตตภักดี

26. นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล

27. นายศักดิ์ไทย สุรกิจบวร

28. พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง

29. นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

30. นายสม จาตุศรีพิทักษ์

31. นายสมชาย หาญหิรัญ

32. นายสำราญ ครรชิต

33. พลอากาศเอกสุจินต์ แช่มช้อย

34. นางสุนี จึงวิโรจน์

35. พลอากาศเอกอลงกรณ์ วัณณรถ

36. พลเอกอักษรา เกิดผล

37. นายอุดม วรัญญูรัฐ

38. นายอุปกิต ปาจรียางกูร

รวมไปถึงสมาชิกวุฒิสภา ที่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้นำเหล่าทัพ โดยที่นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร สมาชิกวุฒิสภา ได้ยื่นหนังสือขอลาออก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา

 สำหรับการลงมติของ ส.ส. 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนั้น พบว่า เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เห็นชอบให้นายพิธา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งรวมไปถึงนายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 และ 2 เว้นเพียงนายวันมูหะนัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา ที่งดออกเสียงเพื่อรักษาความเป็นกลางทางการเมือง 

 ส่วนการลงมติของกลุ่มพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลรักษาการในปัจจุบันนั้น ส.ส.พรรคภูมิใจไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ ทั้งหมด ลงมติไม่เห็นชอบ, พรรคประชาธิปัตย์, พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคชาติพัฒนากล้า งดออกเสียง

 อย่างไรก็ตาม ระหว่างการลงมติเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น นายนพดล มาตรศรี ส.ส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ขอเปลี่ยนมติการลงคะแนน เนื่องจาก ได้ขานมติผิดจาก "งดออกเสียง" เป็น "เห็นชอบ" จึงได้ขอแก้ไขในภายหลัง แต่ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้ประท้วง เนื่องจาก หากอนุญาตให้ ส.ส.เปลี่ยนคะแนนระหว่างการลงคะแนน ก็อาจจะเป็นบรรทัดฐานการประชุมในอนาคต เพราถือว่า ได้มีการลงคะแนนไปแล้ว ไม่ควรเปลี่ยนได้ จนทำให้ที่ประชุมต้องถกเถียงกัน แต่สุดท้าย นายวันมูหะมัดนอร์ ได้ชี้ขาดว่า สามารถแก้ไขได้ เพราะนายนพดล ได้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนมติแล้ว

related