svasdssvasds

กกต. จัดกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ การมีส่วนร่วมเลือกตั้ง2566

กกต. จัดกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ การมีส่วนร่วมเลือกตั้ง2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์การมีส่วนร่วมการเลือกตั้ง สส. ปี 2566 “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ”

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ การมีส่วนร่วมการเลือกตั้ง สส. ปี 2566 “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งของประชาชน โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 16.00 นาฬิกา  ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กกต. จัดกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ การมีส่วนร่วมเลือกตั้ง2566

ภายในงานจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จัดการเลือกตั้งจากภาคีเครือข่าย “เหลียวหน้า มองหลัง ถอดปัญหาการจัดการเลือกตั้ง สส. ปี 2566” โดยมีผู้แทนจากภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเสวนากว่า 10 องค์กร ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ สำนักบริหารการทะเบียน และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กกต. จัดกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ การมีส่วนร่วมเลือกตั้ง2566 กกต. จัดกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ การมีส่วนร่วมเลือกตั้ง2566

พร้อมนี้ได้จัดพิธีมอบรางวัลแห่งเกียรติยศแห่งความเป็นเลิศการสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์การมีส่วนร่วมการเลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป ปี 2566 “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” ให้แก่จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ จังหวัดที่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. มากที่สุด 5 ลำดับ จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 มากที่สุด 5 ลำดับ จังหวัดที่มีบัตรเสียน้อยที่สุด 5 ลำดับ จังหวัดที่มีบัตรเสียน้อยลงจากปี 2562 มากที่สุดลำดับ 1 – 5 จำนวน 5 ลำดับ และจังหวัดนำร่องในกิจกรรมเสริมสร้างภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน 4 ภาคที่มีผลสัมฤทธิ์      การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 5 จังหวัด

กกต. จัดกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ การมีส่วนร่วมเลือกตั้ง2566 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อขอบคุณหน่วยงานสนับสนุน ภาคีเครือข่าย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยให้การเลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป ปี 2566 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินนโยบายสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง ส่งเสริม ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนประชาธิปไตย สร้างพลเมืองประชาธิปไตยที่มีคุณภาพของสังคมไทยต่อไป

กกต. จัดกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ การมีส่วนร่วมเลือกตั้ง2566

related