svasdssvasds

บทสวดเวียนเทียน วันวิสาขบูชา 2566 ชวนทำบุญ วันพระใหญ่

บทสวดเวียนเทียน วันวิสาขบูชา 2566 ชวนทำบุญ วันพระใหญ่

บทสวดเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 3 มิ.ย. 2566 ชวนทำบุญวันพระใหญ่ เปิดขั้นตอนเวียนเทียนรอบโบสถ์เริ่มกี่โมง และวิธีปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนที่ดี

บทสวดเวียนเทียน วันวิสาขบูชา 2566 ชวนทำบุญ วันพระใหญ่

3 มิถุนายน 2566 วันวิสาขบูชา วันที่พระพุทธเจ้า ประสูตร ตรัสรู้ และปรินิพพาน วันสำคัญทางศาสนาที่ชาวพุทธจะทำบุญตักบาตร ทำความดี รักษาศีลธรรม และไปเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย

ข่าวที่น่าสนใจ

บทสวดเวียนเทียน วันวิสาขบูชา 2566 ชวนทำบุญ วันพระใหญ่

เปิดความหมายของ "การเวียนเทียน" สำคัญทางพุทธศาสนาอย่างไร? ตามหลักศาสนาพุทธแล้วการเดินเวียนรอบปูชนียสถาน อาทิ อุโบสถ วิหาร หรือพระพุทธรูปเพื่อระลึกคุณของพระรัตนตรัย ตระหนักคิด ชำระล้างจิตใจ ฯลฯ ให้เวียนประทักษิณาวัตร คือ เวียนขวา 3 รอบ และถือเป็น "แสดงออกซึ่งความเคารพบูชาต่อสิ่งนั้นอย่างสูงสุด"

บทสวดเวียนเทียน วันวิสาขบูชา 2566 ชวนทำบุญ วันพระใหญ่

เวียนเทียนเริ่มกี่โมง?

สำหรับวันวิสาขบูชา 2566 ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 จะเริ่มพิธีเวียนเทียนประมาณ 16.00 - 20.00 น.

 

ขั้นตอนพิธีเวียนเทียน

  • อาบน้ำชำระร่างกาย แต่งกายสุภาพ และอย่าลืมทำจิตใจให้ผ่อนใส เบิกบาน เพื่อเตรียมเจริญจิตภาวนาด้วยใจบริสุทธิ์
  • เตรียมเครื่องบูชา 3 อย่าง คือ ดอกไม้ 1 คู่ (ดอกบัว, ดอกดาวเรือง หรือ ดอกกล้วยไม้) ธูป 3 ดอก และเทียน 1 เล่ม
  • ถึงวัดให้ไปไหว้สักการะพระประธานในโบสถ์ และออกมาตั้งแถวเตรียมตัวเวียนเทียน โดยมีหัวแถวจะมีพระภิกษุเดินนำ ต่อด้วยสามเณร และท้ายสุดเป็นอุบาสก อุบาสิกา 
  • จุดธูป เทียน พร้อมดอกไม้พนมมือขึ้นแล้วเดินวนรอบโบสถ์ไปทางขวา พร้อมสวดมนต์ เวียนเทียนจนครบ 3 รอบ

 

บทสวดเวียนเทียน วันวิสาขบูชา 2566 ชวนทำบุญ วันพระใหญ่

บทสวดมนต์เวียนเทียน วันวิสาขบูชา 2566

บทสวดบูชาดอกไม้ ธูปเทียน (ท่องก่อนเวียนเทียนรอบแรก)

อิมานิ มะยัง ภันเต ทีปะธูปะปุปผะวะรานิ ระตะนัตตะยัสเสวะ อะภิปูเชมะ อัมหากัง ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา ทีฆะรัตตัง หิตะสุขาวะหา โหตุ อาสะวักขะยัปปัตติยา

แปล - ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาธูปเทียนและดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้ แก่พระรัตนตรัย ขอจงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์สุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานที่ซึ่งสิ้นอาสวะกิเลสเทอญ

 

บทสวดมนต์เวียนเทียน ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

รอบที่ 1 ตั้งนะโม ฯ 3 จบ ระลึกถึงพระพุทธคุณ จากนั้นกล่าว

อิติปี โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
ปูริสะทัมมสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาต

 

รอบที่ 2 ระลึกถึงพระธรรมคุณ กล่าว

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก
เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ

 

รอบที่ 3 ระลึกถึงพระสังฆคุณ กล่าว

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

 

 

related