svasdssvasds

ครม.เคาะเปิดสถานบริการในเมืองการบิน-EEC ได้ 24 ชม. รองรับธุรกิจ-ท่องเที่ยว

ครม.เคาะเปิดสถานบริการในเมืองการบิน-EEC ได้ 24 ชม. รองรับธุรกิจ-ท่องเที่ยว

ครม.ไฟเขียวกฎกระทรวง อนุญาตเปิดสถานบริการในเมืองการบิน เขตพื้นที่ EEC ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มศักยภาพพื้นที่รองรับธุรกิจ และ นักท่องเที่ยว

 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 18 ก.ค. 66 ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่...) พ.ศ..... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฯ เป็นการกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการทุกประเภท ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะกำหนดโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) และตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองการบิน ภายในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก ให้เปิดบริการได้ 24 ชั่วโมง

โดยขณะนี้ กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่าง พ.ร.ฎ. ออกตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถาบริการในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีพื้นที่เมืองการบินในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออกรวมอยู่ในอำเภอดังกล่าวด้วย

 โดย ร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวจะเป็นกฎหมายที่สนับสนุนให้ในพื้นที่เมืองการบินภาคตะวันออกสามารถดำเนินกิจกรรมสันทนาการที่จำเป็นและเหมาะสม ให้พื้นที่มีศักยภาพรองรับนักธุรกิจ ผู้เดินทาง นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการสนามบินอู่ตะเภา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• ชัชชาติ พบปัญหา 83 สถานบันเทิง เล็ง ”ตลาดกีบหมู” โมเดลรวมช่างฝีมือแรงงาน

• นายกรัฐมนตรี สั่งสำรวจสถานบันเทิงทั่วประเทศ หวั่นซ้ำรอย MOUNTAIN B

• พาส่องมาตรการแจกเงินเยียวยาสถานบันเทิง นายจ้าง ลูกจ้าง มีอะไรบ้าง ?

 ทั้งนี้ ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการด้วย ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เห็นว่าควรมีการประเมินความคุ้มค่าในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมประกอบเพิ่มเติม เช่น ความปลอดภัยด้านการขนส่ง ทางทรัพย์สิน มลพิษทางเสียงและขยะ เป็นต้น

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นว่าควรคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดบริการ 24 ชั่วโมงของสถานบริการบางประเภท ตลอดจนมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความเสี่ยงต่อโรคระบาดของผู้ใช้บริการและชุมชนโดยรอบ

 ขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันกำกับการดำเนินกิจกรรมของสถานบริการในพื้นที่เมืองการบินภาคตะวันออกอย่างเคร่งครัดเหมาะสม ตามหลักสากล และมีการควบคุม ด้านกายภาพที่เป็นรูปธรรม ทั้งการใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐานสากลของสนามบินระดับโลก
 

 ด้านสำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ระบุถึงแผนการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้บริการในเมืองการบินว่า สกพอ.จะร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องและภาคเอกชน ในการแบ่งการใช้พื้นที่และประเภทกิจกรรมที่จะดำเนินการที่มีลักษณะพิเศษเพื่อรองรับความต้องการเฉพาะบุคคล เฉพาะกลุ่ม เช่น โรงแรม อาคารที่พักอาศัย อาคารจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ร้านอาหาร ที่มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มซึ่งรวมถึงแอลกอฮอล์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 ทั้งนี้ ตามแผนการของ สกพอ. จะเป็นการดำเนินการภายในพื้นที่ปิดอย่างเคร่งครัด มีการกั้นรั้วสูงโดยรอบ บริเวณพื้นที่จะกำหนดประตูเข้าออกที่แน่นอน รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในการควบคุมและกำกับการเข้าออกของบุคคลทั่วไปและภายในพื้นที่เมืองการบิน โดยจะไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ

related