svasdssvasds

รู้ยัง! คุณพ่อมือใหม่มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตร ประกันสังคม ม.33 ม.39

รู้ยัง! คุณพ่อมือใหม่มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตร ประกันสังคม ม.33 ม.39

รู้ยัง! คุณพ่อมือใหม่ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 สามารถใช้สิทธิเบิก “กรณีคลอดบุตร” ได้ 15,000 บาท รวมถึงสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้ 800 บาท ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี 

สำหรับคุณพ่อมือใหม่ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 สามารถใช้สิทธิประกันสังคมเบิก “กรณีคลอดบุตร” ได้ รวมถึงสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี 

รู้ยัง! คุณพ่อมือใหม่มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตร ประกันสังคม ม.33 ม.39

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งให้ทราบเรื่องสิทธิของผู้ประกันตนสำหรับครอบครัวมือใหม่ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ใช้สิทธิประกันสังคมได้ ค่าคลอดบุตร

  • เหมาจ่าย 15,000 บาท / ครั้ง 
  • ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท

* ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน 

เงื่อนไขสิทธิเบิกกรณีคลอดบุตร สำหรับคุณพ่อ

  • ภรรยามีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
  • เป็นผู้ประกันตน ม.33 และ 39 เท่านั้น
  • ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนภรรยาคลอดบุตร
  • ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร

กรณีสงเคราะห์บุตร

  • เป็นผู้ประกันสังคมตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39
  • ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
  • จะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น โดยประกันสังคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรในอัตราเดือนละ 800 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน
  • จ่ายเงินสงเคราะห์ให้บุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ คราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแต่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิด จนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

 

ในกรณีที่ทั้งพ่อและแม่เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ จะสามารถเบิกได้แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นต่อบุตร 1 คน  หากใช้สิทธิของแม่ที่เป็นผู้ประกันตน จะได้รับสิทธิเพิ่มในส่วนของเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายใน อัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน โดยใช้สิทธิได้ 2 ครั้ง  

ข้อมูลจาก : www.sso.go.th 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

related