svasdssvasds

กาโม่ นั่งที่ปรึกษา รมว.ดีอีเอส วัน อยู่บำรุง ปลื้มใจยินดีกับลูกชาย

กาโม่ นั่งที่ปรึกษา รมว.ดีอีเอส  วัน อยู่บำรุง ปลื้มใจยินดีกับลูกชาย

“กาโม่” นั่งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี วัน อยู่บำรุง โพสต์แสดงความยินดีกับลูกชาย ขอให้ตั้งใจทำงานสมกับที่ผู้ใหญ่พรรคเพื่อไทยให้ความเมตตาหนู

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เซ็นลงนามในคำสั่งกระทรวงดีอีเอส เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เพิ่มเติม) ความว่า

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามประกาศลงวันที่ 1 กันยายน 2566 นั้น เพื่อให้การบริหารงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เพิ่มเติม) ราย นายอาชวิน อยู่บำรุง โดยให้มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา เสนอความเห็นด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กาโม่ นั่งที่ปรึกษา รมว.ดีอีเอส  วัน อยู่บำรุง ปลื้มใจยินดีกับลูกชาย

ขณะที่ทางด้าน วัน อยู่บำรุง ผู้เป็นพ่อของนายอาชวิน อยู่บำรุง หรือ กาโม่ ได้โพสต์ยินดีกับลูกชายพร้อมอวยพรโดยระบุว่า...พ่อดีใจกับหนูด้วยนะครับตั้งใจทำงานให้สุดความสามารถให้สมกับการที่ผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยให้ความเมตตาหนูมานะลูกขอให้เป็นปีที่ดีของหนูตลอดปีตลอดไป

กาโม่ นั่งที่ปรึกษา รมว.ดีอีเอส  วัน อยู่บำรุง ปลื้มใจยินดีกับลูกชาย

ประวัติ นายอาชวิน อยู่บำรุง เกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540

  • เป็นบุตรของ ร.ต.ต.วัน อยู่บำรุง และนางณัฐธิดา ภักตรนิกร
  • เป็นหลาน ของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง

การศึกษา

  • โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
  • โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
  • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
  • จบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายอาชวิน อยู่บำรุง  

related