svasdssvasds

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ "รถเมล์" คนกรุงอยากได้เลขสายแบบเดิม-คนขับยังไร้วินัย

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ "รถเมล์" คนกรุงอยากได้เลขสายแบบเดิม-คนขับยังไร้วินัย

นิด้าโพล เผยผลสำรวจเรื่อง รถเมล์ชาวกรุง พบ 63% ขอใช้เลขสาย "รถเมล์" แบบเดิม ขณะที่ 36.18% มองคนขับยังไร้วินัยเหมือนเดิม พบสถิติน่าตกใจผู้ที่อาศัยอยู่ในกทม. 45.95% ไม่เคยใช้บริการเลย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “รถเมล์ชาวกรุง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2567

จากการสำรวจเมื่อถามถึงการใช้บริการรถเมล์ในกรุงเทพมหานครในปีที่ผ่านมา พบว่า

 • ร้อยละ 45.95 ระบุว่า ไม่เคยใช้บริการเลย
 • ร้อยละ 22.60 ระบุว่า ใช้บริการรถเมล์เป็นบางครั้ง
 • ร้อยละ 21.83 ระบุว่า เคยใช้บริการ แต่ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่ได้ใช้บริการเลย
 • ร้อยละ 9.62 ระบุว่า ใช้บริการรถเมล์อยู่เป็นประจำ  

“นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “รถเมล์ชาวกรุง”

เมื่อถามตัวอย่างที่ระบุว่า ใช้บริการรถเมล์อยู่เป็นประจำ และใช้บริการรถเมล์เป็นบางครั้ง (จำนวน 422 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับการให้บริการของรถเมล์ในกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน พบว่า

 • 38.15% ระบุว่า การให้บริการไม่แย่ลงและไม่ดีขึ้น แค่พอยอมรับได้
 • 24.41% ระบุว่า การให้บริการดีเหมือนเดิม
 • 22.51% ระบุว่า การให้บริการดีขึ้น
 • 10.43% ระบุว่า การให้บริการแย่เหมือนเดิม
 • 4.50% ระบุว่า การให้บริการแย่ลง

เมื่อถามตัวอย่างที่ระบุว่า ใช้บริการรถเมล์อยู่เป็นประจำ ใช้บริการรถเมล์เป็นบางครั้ง และเคยใช้บริการ แต่ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่ได้ใช้บริการเลย (จำนวน 708 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับการปรับเลขสายรถเมล์ใหม่ พบว่า

 • 63.98% ระบุว่า ควรใช้เลขสายรถเมล์แบบเดิมที่เคยเป็นมาในอดีต เช่น สาย 150 เป็นต้น
 • 20.20% ระบุว่า เห็นด้วยกับเลขสายรถเมล์ใหม่ที่ไม่มีขีด แต่ยังคงวงเล็บเลขสายรถเมล์เดิม เช่น สาย 115 (150 เดิม)
 • 8.48% ระบุว่า เห็นด้วยกับเลขสายรถเมล์ใหม่ที่มีขีด เช่น สาย 1-15
 • 7.34% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมการขับขี่ของรถเมล์บนท้องถนนในกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน พบว่า

 • 36.18% ระบุว่า ส่วนใหญ่การขับขี่ไร้วินัยเหมือนเดิม 
 • 27.33% ระบุว่า ส่วนใหญ่การขับขี่มีวินัยดีเหมือนเดิม
 • 23.05% ระบุว่า ส่วนใหญ่การขับขี่มีวินัยที่ดีขึ้น
 • 9.55% ระบุว่า ส่วนใหญ่การขับขี่ไร้วินัยมากขึ้น
 • 3.89% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

ที่มา : NIDA Poll - นิด้าโพล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

related