svasdssvasds

"นิด้าโพล" ชี้ประชาชนหนุน "แจกเงินดิจิทัล" ทุกกลุ่มเท่ากัน ไม่จำกัดพื้นที่

"นิด้าโพล" ชี้ประชาชนหนุน "แจกเงินดิจิทัล" ทุกกลุ่มเท่ากัน ไม่จำกัดพื้นที่

"นิด้าโพล" เผย ประชาชนส่วนใหญ่อยากให้แจก "เงินดิจิทัล 10,000 บาท" ทุกกลุ่ม โดยไม่ต้องมีเกณฑ์เงินเดือน หรือเงินฝากในบัญชีมาเป็นข้อจำกัด ไม่จำกัดพื้นที่ ใช้จ่ายที่ไหนก็ได้ในประเทศ และต้องใช้จ่ายเงินภายใน 6 เดือน

วันที่ 5 พ.ย. 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "หลักเกณฑ์การแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 

เมื่อถามประชาชนถึงหลักเกณฑ์การแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท พบว่า 

 • ร้อยละ 50.08 ระบุว่า จ่ายทุกกลุ่มโดยไม่ต้องมีเกณฑ์เงินเดือน หรือเงินฝากในบัญชีมาเป็นข้อจำกัด
 • ร้อยละ 26.64 ระบุว่า จ่ายเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ร้อยละ 14.66 ระบุว่า ตัดสิทธิ์ผู้ที่มีรายได้เกินเดือนละ 50,000 บาท หรือมีเงินฝากในบัญชีตั้งแต่ 500,000 บาท
 • ร้อยละ 8.01 ระบุว่า ตัดสิทธิ์ผู้ที่มีรายได้/เงินเดือน เดือนละ 25,000 บาท หรือมีเงินฝากในบัญชีตั้งแต่ 100,000 บา
 • ร้อยละ 0.61 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "หลักเกณฑ์การแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต" 

เกณฑ์ “พื้นที่/รัศมี” การใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท พบว่า

 • ร้อยละ 69.85 ระบุว่า ควรใช้จ่ายในร้านค้าใดก็ได้ในประเทศไทย โดยไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่/รัศมีมากำหนด
 • ร้อยละ 14.50 ระบุว่า ต้องใช้จ่ายในร้านค้าภายในจังหวัด (ตามทะเบียนบ้าน)
 • ร้อยละ 13.59 ระบุว่า ต้องใช้จ่ายในร้านค้าภายในอำเภอ (ตามทะเบียนบ้าน)
 • ร้อยละ 2.06 ระบุว่า ต้องใช้จ่ายในร้านค้ารัศมี 4 กิโลเมตร (ตามทะเบียนบ้าน)

เมื่อถามถึงระยะเวลาในการใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท พบว่า

 • ร้อยละ 62.60 ระบุว่า ต้องใช้จ่ายเงินภายใน 6 เดือน
 • ร้อยละ 37.09 ระบุว่า ต้องใช้จ่ายเงินภายใน 1 ปี
 • ร้อยละ 0.31 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ซึ่งก่อนหน้านี้โครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท กระทรวงการคลังส่งสัญญาณปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หลักเกณฑ์และระยะเวลาการดำเนินโครงการใหม่ โดยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้สรุปและปรับเกณฑ์เงื่อนไขแจกเงินดิจิทัล 10000 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ซึ่งมีนายกฯนั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

เงื่อนไขเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 ล่าสุด

 • จ่ายเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 15-16 ล้านคน ใช้งบประมาณ 1.6 แสนล้านบาท
 • พิจารณาให้ตัดกลุ่มคนที่มีความพร้อมทางสังคม มีรายได้เดือนละ 25,000 บาท หรือมีเงินฝากในบัญชี 1 แสนบาท จะเหลือผู้ที่ได้รับสิทธิ 43 ล้านคน ใช้งบประมาณ 4.3 แสนล้านบาท
 • พิจารณาตัดผู้ที่มีรายได้เกินเดือนละ 50,000 บาท หรือมีเงินฝากในบัญชี 5 แสนบาท จะเหลือผู้ได้รับสิทธิ 49 ล้านคน ใช้งบประมาณ 4.9 แสนล้านบาท

เกณฑ์แจกเงินดิจิทัล 10000 บาท อัปเดตรายละเอียด

เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 ล่าสุด

 • ขยายรัศมีการใช้จ่ายจากเดิมรัศมี 4 กิโลเมตร เป็นใช้จ่ายในระดับอำเภอ
 • ร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเปิดให้ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสินค้าสำหรับอุปโภคบริโภค เป็นต้น
 • ร้านค้าที่ขึ้นเป็นเงินสดได้ ต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) นิติบุคคล และบุคคลธรรมดาที่อยู่ในระบบภาษี 

คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 จากเดิมกุมภาพันธ์ 2567

เงื่อนไขการยืนยันตัวตน ลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

 • การยืนยันตัวตน จะต้องดำเนินการตามกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยผู้ที่เคยได้ใช้สิทธิโครงการของรัฐผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ แล้วไม่ต้องยืนยันตัวตน
 • ยืนยันตัวตนเฉพาะผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐมาก่อน

อย่างไรก็ตามเงื่อนไขใหม่การเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตที่ประชุมอนุกรรมการเสนอนั้น จะต้องเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานตัดสินใจอีกครั้ง 

ที่มา : NIDA Poll - นิด้าโพล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related