svasdssvasds

กทพ.ปรับ "ขึ้นค่าทางด่วน" ทางพิเศษฉลองรัช-บูรพาวิถี ดีเดย์ 1 มี.ค. 67

กทพ.ปรับ "ขึ้นค่าทางด่วน" ทางพิเศษฉลองรัช-บูรพาวิถี ดีเดย์ 1 มี.ค. 67

กทพ. ปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถี ตามเงื่อนไขสัญญากองทุน TFFIF ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 รถ 4 ล้อ จาก 40 เป็น 45 บาท

SHORT CUT

 • กทพ. มีความจำเป็นต้องปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช-บูรพาวิถี ตามเงื่อนไขสัญญากองทุน TFFIF ในวันที่ 1 มีนาคม 2567
 • กทพ. ชะลอการปรับขึ้นค่าผ่านทางตามสัญญา มาตั้งแต่ 1 ก.ย. 2566 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทางพิเศษและประชาชน
 • ทางพิเศษฉลองรัช-บูรพาวิถี มิได้มีการปรับขึ้นค่าผ่านทางกว่า 6 ปี การปรับขึ้น คิดคำนวณตามดัชนีผู้บริโภค (CPI) ที่จะปรับขึ้นประมาณ 10% หรือประมาณ 5 บาท 

กทพ. ปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถี ตามเงื่อนไขสัญญากองทุน TFFIF ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 รถ 4 ล้อ จาก 40 เป็น 45 บาท

กทพ. หรือการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ออกประกาศระบุว่า กทพ. มีความจำเป็นต้องปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ตามเงื่อนไขสัญญากองทุน TFFIF ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 หลังจากเดิมที่จะปรับขึ้นค่าผ่านทางมาตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน ปีที่แล้ว

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ตามเงื่อนไขสัญญากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย TFFIF ที่จะปรับขึ้น ทุก 5 ปี โดยจะปรับอัตราค่าผ่านทางในวันที่ 1 มี.ค. 2567 หลังจากที่ชะลอการปรับขึ้นค่าผ่านทางตามสัญญา มาตั้งแต่ 1 ก.ย. 2566 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ทางพิเศษและประชาชน

ทั้งนี้ ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี มิได้มีการปรับขึ้นค่าผ่านทางมากว่า 6 ปี และการปรับขึ้นค่าผ่านทางดังกล่าว คิดคำนวณตามดัชนีผู้บริโภค (CPI) ที่จะปรับขึ้นประมาณ 10% หรือประมาณ 5 บาท 

รายละเอียดการปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางและทางพิเศษบูรพาวิถี 

อัตราค่าผ่านทางพิเศษฉลองรัช

 • รถ 4 ล้อ ราคาเดิม 40 บาท ปรับเป็น 45 บาท
 • รถ 6-10 ล้อ ราคาเดิม 60 บาท ปรับเป็น 65 บาท
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคาเดิม 80 บาท ปรับเป็น 90 บาท

ยกเว้นด่านฯ รามอินทรา 1 และด่านฯ สุขาภิบาล 5-2

 • รถ 4 ล้อ ราคาเดิม 20 บาท ไม่มีการปรับขึ้น
 • รถ 6-10 ล้อ ราคาเดิม 30 บาท ปรับเป็น 35 บาท
 • รถมากกว่า 10 ล้อ ราคาเดิม 40 บาท ปรับเป็น 45 บาท

1 มี.ค. 67 ปรับขึ้นค่าทางด่วนทางพิเศษฉลองรัช-บูรพาวิถี

อัตราค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี

รถ 4 ล้อ

 • กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะใช้อัตราค่าผ่านทางเดิม
 • กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 5 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 บาท โดยคิดตามระยะทาง

รถ 6-10 ล้อ

 • กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะปรับขึ้น 5 บาท
 • กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 บาท โดยคิดตามระยะทาง

รถมากกว่า 10 ล้อ

 • กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร จะปรับขึ้น 5 บาท
 • กรณีเดินทางเกิน 20 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าผ่านทางต่ำสุด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 25 บาท โดยคิดตามระยะทาง

ทั้งนี้ กทพ. ได้พยายามชะลอการปรับขึ้นค่าผ่านทางของทางพิเศษทั้ง 2 สายดังกล่าว มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางพิเศษฉลองรัช ที่ไม่ได้ปรับขึ้นค่าผ่านทางมาเป็นระยะเวลา 15 ปีแล้ว แม้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ การบำรุงรักษาทางพิเศษเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีก็ตาม

สรุปการปรับอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษฉลองรัช คลิกที่นี่

สรุปการปรับอัตราค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี คลิกที่นี่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related