svasdssvasds

เปิดเทอม 2567 สพฐ.ออกมาตรการด้านความปลอดภัย เข้มป้องกันโควิด-อากาศร้อน

เปิดเทอม 2567 สพฐ.ออกมาตรการด้านความปลอดภัย เข้มป้องกันโควิด-อากาศร้อน

เปิดเทอม 2567 สพฐ. ออกมาตรการรับเปิดเทอมภาคการศึกษาที่ 1 สรุปแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัย พร้อมกำชับ รร.เข้มมาตรการป้องกันโควิด-อากาศร้อน

SHORT CUT

 • สพฐ. ออกมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
 • มีแนวทางสร้างความปลอดภัยและการดูแลคุ้มครองนักเรียนในทุกมิติ เพื่อให้มีการเปิดเรียนอย่างมีความสุขและความปลอดภัย
 • เฝ้าระวังและป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัด และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เปิดเทอม 2567 สพฐ. ออกมาตรการรับเปิดเทอมภาคการศึกษาที่ 1 สรุปแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัย พร้อมกำชับ รร.เข้มมาตรการป้องกันโควิด-อากาศร้อน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการเปิดเทอม 2567 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ประถม และ มัธยม ทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้ออกมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน และสังคม โดยมีแนวทางสร้างความปลอดภัยและการดูแลคุ้มครองนักเรียนในทุกมิติ เพื่อให้มีการเปิดเรียนอย่างมีความสุขและความปลอดภัย

สพฐ.ออกมาตรการรับเปิดเทอม 2567

ทาง สพฐ. ได้แจ้งมาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ไปยังผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต บ้าน เข้าสู่ประตูรั้วโรงเรียน จนออกจากโรงเรียนเดินทางถึงบ้านพักนักเรียน อาทิ เรื่องรถรับ - ส่งนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562 และได้มาตรฐานความปลอดภัยของกรมส่งขนทางบก เช่น

 • มีเครื่องอุปกรณ์สําหรับรถครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด
 • มีเครื่องหมายเป็นแผ่นป้ายเป็นสีส้มสะท้อนแสง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร มีข้อความว่า “รถรับ – ส่งนักเรียน” เป็นตัวอักษรสีดํา ความสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ติดอยู่ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนใน ระยะไม่น้อยกว่า 50 เมตร และมีชื่อสถานศึกษาติดอยู่ด้านข้าง ทั้งสองข้างของตัวรถ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)

 

 • กระจกรถต้องมีลักษณะโปร่งใสสามารถมองเห็นสภาพภายในรถและสภาพ การจราจรภายนอกรถได้ชัดเจน หากมีการติดฟิล์มกรองแสง เมื่อวัดการผ่านของแสงแล้วแสงต้องผ่านทั้งกระจกกันลมและฟิล์มกรองแสงได้ไม่น้อยกว่าระดับที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด และมิให้นําวัสดุอื่นใดมาติดหรือบดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจก เว้นแต่เป็นการติดเครื่องหมายหรือเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด และไม่เป็นเหตุให้บังทัศนวิสัยในการขับขี่
 •  มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุหรือมีเหตุฉุกเฉินขึ้น
 •  สีของตัวรถต้องใช้สีตามที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด

การจัดอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้ปลอดภัย

 1. เข้มงวดกวดขันให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัย
 2. ตรวจสอบ ปรับปรุงประตูและรั้วโรงเรียน ให้มีความแข็งแรงปลอดภัย
 3. สํารวจและซ่อมบํารุงระบบป้องกัน ระบบแจ้งเตือน ระบบอาณัติสัญญาณเตือนภัย ให้สามารถพร้อมใช้งาน อาทิ สัญญาณเสียงเตือนภัย ทางหนีไฟหรือประตูหนีไฟ สัญญาณเตือนอัคคีภัย เครื่องตรวจจับควันไฟ เครื่องตรวจจับความร้อน ระบบไฟสํารอง ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว ระบบสายดิน ไฟฉายฉุกเฉิน ถังดับเพลิง เป็นต้น
 4. ตรวจสอบสถานที่และจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อนักเรียน อาทิ จัดระบบไฟฟ้า และ ไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียนและอาคารประกอบ พื้นที่อันตราย ในเขตก่อสร้าง สระน้ำ บ่อน้ำ คูคลอง รางระบายน้ำ อาคารที่ชํารุด บริเวณพื้นที่รกร้าง ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ติดตั้งกล้องวรจรปิด เป็นต้น
 5. ปรับปรุง พัฒนาสนามกีฬา สนามเด็กเล่น เครื่องเล่น ให้ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยของเครื่องเล่นในสวนสนุก มยผ. 9902-59

  6. พัฒนาห้องน้ำ ห้องส้วม ให้พร้อมใช้งาน สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ให้ได้มาตรฐาน หรือ Healthy Accessibility Safety (HAS) มีป้ายสัญลักษณ์บอกห้องน้ำชายหรือหญิงที่ชัดเจน
 7. จัดโรงอาหาร ให้มีที่นั่งเพียงพอ สะอาด ถูกสุขลักษณะ ให้ถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานด้านสาธารณสุข และจัดให้มีครูดูแลนักเรียนในช่วงรับประทานอาหาร

มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในเรื่องของ การให้บริการดูแลด้านโภชนาการและสุขภาพ การป้องกันภัยธรรมชาติ การป้องกันโรคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การป้องกันภัยจากยาเสพติด/สารเสพติด การป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา การป้องกันการเล่นการพนันออนไลน์ เป็นต้น

ด้านว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เตรียมความพร้อมช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดยได้แจ้งแนวปฏิบัติ การเฝ้าระวังและป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัด เพื่อป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปแล้ว โดยในกรณีที่มีสภาพอากาศร้อนจนมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน ให้พิจารณาปิดเรียน และจัดการเรียนในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมได้ เช่น Online On-hand On-Air หรือ On-Demand เป็นต้น

ส่วนการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็เช่นเดียวกัน อยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลสถิติการแพร่ระบาดจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่ามีมากน้อยเพียงใด แต่ส่วนตัวไม่กังวลมากนักเพราะโรงเรียนมีประสบการณ์การป้องกันจากการแพร่ระบาดในครั้งที่ผ่านมามากพอสมควร

ดังนั้น ในเบื้องต้นก็ขอให้ยึดมาตรการป้องกันตามแนวทางเดิมไปก่อน โดยโรงเรียนต้องมีการเตรียมความพร้อมสถานที่ เจลแอลกอฮอล์ เน้นย้ำนักเรียนในเรื่องการล้างมือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และหากมีการระบาดหนัก จนกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนสามารถประกาศปิดเรียน และปรับมาเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมได้ เช่น การเรียนออนไลน์

สพฐ.ได้เน้นย้ำแนวปฏิบัติใน 2 เรื่องคือ

 • กรณีอุณหภูมิสูง
 • มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนกระทบกับสุขภาพนักเรียน

ผู้บริหารโรงเรียนสามารถประกาศปิดการเรียนการสอน ปรับมาเรียนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมได้

อย่างไรก็ตามส่วนตัวไม่กังวลมากนัก แต่อาจจะต้องย้ำเตือน เพราะขณะนี้ การระมัดระวังตัวของแต่ละคนมีน้อยลง เช่นการสวมหน้ากากอนามัย ที่มีน้อยลง มีนักท่องเที่ยวเดิมทางเข้ามาประเทศไทยจำนวนมาก ประกอบกับอุณหภูมิที่สูงขึ้น สภาพอากาศร้อนอาจส่งผลให้มีการแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้น จึงต้องเน้นย้ำ ในเรื่องการป้องกันดูแลตัวเอง โดยยืนยันว่า วันที่ 16 พฤษภาคมนี้ เปิดเรียนได้ตามปกติ แต่เป็นการเปิดแบบมีเงื่อนไข คือ ถ้าอุณหภูมิสูง มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด หรือแม้กระทั่งหากมีค่าฝุ่นPM2.5 ในปริมาณที่สูงขึ้น เสี่ยงกระทบกับสุขภาพนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนสามารถประกาศปิดและปรับมาเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมตามความพร้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related