svasdssvasds

สปริงนิวส์ เข้ารับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” จากประธานวุฒิสภา

สปริงนิวส์ เข้ารับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” จากประธานวุฒิสภา

“สปริงนิวส์” เข้ารับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” จากประธานวุฒิสภา ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดย คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี สังคมดี ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

วันที่ 6 กันยายน 2565 ณ อาคารรัฐสภา คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี สังคมดี ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ได้จัดงานมอบโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” ให้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ที่เป็นต้นแบบที่ดีในสังคมไทย

สปริงนิวส์ เข้ารับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” จากประธานวุฒิสภา

 

บทความที่น่าสนใจ 

มีองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ได้รับเกียรติให้เข้ารับโล่รางวัลดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 65 องค์กร ซึ่ง “สปริงนิวส์” ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้เข้ารับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นผู้มอบโล่เกียรติยศ

สปริงนิวส์ เข้ารับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” จากประธานวุฒิสภา

ซึ่งการจัดงานมอบโล่เกียรติยศในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่เป็นต้นแบบที่ดีในสังคมไทย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับองค์กรอื่นๆ เพื่อขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  

สปริงนิวส์ เข้ารับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” จากประธานวุฒิสภา

สปริงนิวส์ เข้ารับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” จากประธานวุฒิสภา

สปริงนิวส์ เข้ารับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” จากประธานวุฒิสภา

สปริงนิวส์ เข้ารับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” จากประธานวุฒิสภา

สปริงนิวส์ เข้ารับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” จากประธานวุฒิสภา

สปริงนิวส์ เข้ารับโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” จากประธานวุฒิสภา

related