svasdssvasds

เปิดชื่อ "ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยปม "8 ปีนายกฯ" บิ๊กตู่ได้ไปต่อ

เปิดชื่อ "ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยปม "8 ปีนายกฯ" บิ๊กตู่ได้ไปต่อ

เปิดชื่อตุลาการ"ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก"มติ 6 ต่อ 3" วินิจฉัยปมวาระ 8 ปี ให้บิ๊กตู่ได้ไปต่อ โดยชี้ว่า วาระดำรงตำแหน่งนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์ ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 เริ่มนับจากวันที่รัฐธรรมนูญ มีผลบังคับใช้ นั่นก็คือ 6 เม.ย. 2560

30 ก.ย. 2565  คณะตุลาการ "ศาลรัฐธรรมนูญ" มีมติเสียงข้างมาก "6 ต่อ 3"   วินิจฉัยตามคำร้อง ปม" วาระ 8 ปี นายกฯ"ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยชี้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีวาระดำรงตำแหน่งนายกฯครบ 8 ปี ตามรัฐธรรมนูญปี 60 โดยที่มีผลประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เม.ย.2560

สำหรับ"มติ 6 ต่อ 3" ให้นายกรัฐมนตรีมีวาระดำรงตำแหน่งครบ 8 ปี เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มีดังต่อไปนี้

ตุลาการเสียงข้างมาก 6 เสียง

1. นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

2. นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม

3. นายบรรจงศักดิ์  วงศ์ปราชญ์

4. นายปัญญา  อุดชาชน

5. นายจิรนิติ หะวานนท์

6. นายวิรุฬห์ แสงเทียน

https://www.nationtv.tv/news/politics/378888125?=

บทความที่น่าสนใจ

ตุลาการเสียงข้างน้อย 3 เสียง 

1. นายนครินทร์​ เมฆไตรรัตน์

2. นายทวีเกียรติ​ มีนะกนิษฐ์

3. นาย​นภดล เทพพิทักษ์

ทั้งนี้ ตามเอกสารแถลงศาลรัฐธรรมนูญ ระบุ ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม  ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 ( 9 ) จึงมีมติเอกฉันท์รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับสำเนาคำร้อง

https://www.nationtv.tv/news/politics/378888125?=

ทั้งนี้ ตามเอกสารแถลงศาลรัฐธรรมนูญ ระบุ ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม  ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 ( 9 ) จึงมีมติเอกฉันท์รับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย ให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับสำเนาคำร้อง

"ศาลรัฐธรรมนูญ"ได้มีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง ศาลพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฎเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้อง จึงมีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3  พล.อ.ประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งนายกฯครบวาระ 8 ปี ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2560

https://www.nationtv.tv/news/politics/378888125?=

ที่มา Nation Online

related