svasdssvasds

สภาองค์กรของผู้บริโภค เตรียมยื่นศาลฯ คุ้มครองฉุกเฉิน ควบรวมทรู-ดีแทค

สภาองค์กรของผู้บริโภค เตรียมยื่นศาลฯ คุ้มครองฉุกเฉิน ควบรวมทรู-ดีแทค

สภาองค์กรของผู้บริโภคเตรียมขอให้ศาลปกครองคุ้มครองฉุกเฉิน กรณีควบรวม ทรู-ดีแทค และร้อง ป.ป.ช. เหตุ กสทช. “ปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ”

จากกรณีที่เมื่อคืนนี้ กสทช. มีมติเสียงมากรับทราบการควบรวมทรู-ดีแทค สภาองค์กรของผู้บริโภคก็ได้ออกเลื่อนไหว เตรียมขอให้ศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉิน และมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว พร้อมร้อง ป.ป.ช. เหตุกรรมการ กสทช. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สภาองค์กรของผู้บริโภค แสดงความผิดหวังกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ไม่ใช้อำนาจตัวเอง เตรียมขอให้ศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉิน และมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา กรณี กสทช. อนุญาตการควบรวมทรู-ดีแทค

สภาองค์กรของผู้บริโภค เตรียมยื่นศาลฯ คุ้มครองฉุกเฉิน ควบรวมทรู-ดีแทค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พร้อมร้องคณะกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เหตุกรรมการ กสทช. “ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ” ในการพิจารณาการควบรวมกิจการประเภทเดียวกันในครั้งนี้ โดยเฉพาะประธาน กสทช. ที่มาจากด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ถือว่าน่าผิดหวังเป็นที่สุดสำหรับผู้บริโภค

เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ว่า กสทช. ไม่มีอำนาจ เนื่องจากประธานได้ส่งไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ และได้รับการยืนยันมาแล้วว่าเป็นอำนาจของ กสทช. เพราะฉะนั้นสภาองค์กรของผู้บริโภคไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากเดินหน้าฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครองฉุกเฉินเพื่อยับยั้งการควบรวมในครั้งนี้ นอกจากนั้นก็จะเดินหน้าร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการกับ กสทช. ที่อนุญาตให้ควบรวมในครั้งนี้ด้วย

related