svasdssvasds

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ "อนุทิน" ลงนามประกาศ สธ. ยกเลิกการจัดหาวัคซีนโควิด19

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ "อนุทิน" ลงนามประกาศ สธ. ยกเลิกการจัดหาวัคซีนโควิด19

“ราชกิจจาฯ”เผยแพร่ "อนุทิน ชาญวีรกูล" รมว.สาธารณสุข ลงนามประกาศยกเลิกจัดหาวัคซีนโควิด19 ยกเหตุสถานการณ์คลี่คลายเป็นปกติ และในประเทศมีจำนวนวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

3 พ.ย. 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น พ.ศ. 2563 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เพื่อให้การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว สำหรับ ใช้ในการป้องกันการระบาดของโรคในประเทศมีความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และให้ประชาชน ในประเทศไทยมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ซึ่งเป็นกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อป้องกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค หรือเพื่อความมั่นคงของประเทศ นั้น 

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในภาพรวมของโลกมีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้รายงานว่า ผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดลง อย่างมีนัยสำคัญและมีจำนวนต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับภาพรวมของ สถานการณ์ในประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศยกเลิกให้โรคโควิด 19 จากการเป็น โรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 

รวมทั้งได้มีการ ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกอบกับจำนวนวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19 ในประเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ส่งผลให้เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุจำเป็นในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 คลี่คลายเป็นปกติแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 18 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำ พ.ศ. 2563 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ในกรณี มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจำเป็น พ.ศ. 2563 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ \"อนุทิน\" ลงนามประกาศ สธ. ยกเลิกการจัดหาวัคซีนโควิด19