svasdssvasds

สวนดุสิตโพล เผยสำรวจ ประชาชนกว่า 88 % คิดว่างานลอยกระทงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

สวนดุสิตโพล เผยสำรวจ ประชาชนกว่า 88 % คิดว่างานลอยกระทงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

สวนดุสิตโพล ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง คนไทยกับเทศกาลลอยกระทง โดยประชาชน 72.14 % ระบุว่าสนใจไปร่วมงานลอยกระทง และ 88.45 % คิดว่างานลอยกระทงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

เทศกาลลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 จากการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 ทำให้หลายพื้นที่ได้เตรียมการจัดงานลอยกระทงเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ภายใต้การดูแลด้านความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,163 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่1-4 พฤศจิกายน 2565 สรุปผลได้ ดังนี้

1. หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ประชาชนสนใจร่วมงานลอยกระทงในปีนี้หรือไม่

อันดับ 1 สนใจ 72.14%

อันดับ 2 ไม่สนใจ 27.86%

สวนดุสิตโพล เผยสำรวจ ประชาชนกว่า 88 % คิดว่างานลอยกระทงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

2. ในปีนี้ประชาชนสนใจร่วมงานลอยกระทงในรูปแบบใด

อันดับ 1 ลอยกระทงตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่มีการจัดงาน 60.67%

อันดับ 2 ทั้งสองแบบ 28.96%

อันดับ 3 ลอยกระทงออนไลน์ 10.37%

3. สิ่งที่ประชาชนอยากอธิษฐานในวันลอยกระทง

อันดับ 1 ขอให้ครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย 41.52%

อันดับ 2 ขอให้ตนเองประสบความสำเร็จ ในเรื่องงาน/เรื่องเรียน 39.23%

อันดับ 3 ขอให้บ้านเมืองสงบสุข เศรษฐกิจดีขึ้น 20.82%

4. ประชาชนคิดว่าเทศกาลลอยกระทงในปัจจุบันยังเป็นการช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยได้หรือไม่

อันดับ 1 ช่วยสืบสาน 83.49%

อันดับ 2 ไม่ช่วยสืบสาน 16.51%

สวนดุสิตโพล เผยสำรวจ ประชาชนกว่า 88 % คิดว่างานลอยกระทงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ 5. ประชาชนคิดว่าเทศกาลลอยกระทงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้หรือไม่

อันดับ 1 ได้ 88.45%

อันดับ 2 ไม่ได้ 11.55%

6. จากเหตุการณ์ “อิแทวอน” เกาหลีใต้ นำมาเป็นบทเรียนอะไรได้บ้างโดยเฉพาะในช่วงที่มีงานเทศกาลสำคัญๆ

อันดับ 1 การจัดงานควรมีการจัดระเบียบ กำหนดพื้นที่และจำนวนคนให้เหมาะสม 90.09%

อันดับ 2 มีการเตรียมพร้อมรับมือ มีการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว 80.78%

อันดับ 3 จัดเจ้าหน้าที่ประจ าจุดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ต ารวจ หน่วยแพทย์ กู้ภัย 79.66%

ที่มา นิด้าโพล

related