svasdssvasds

ท่าอากาศยานไทย ย้ำ กำหนดเก็บค่าสัมภาระเพิ่มเฉพาะแท็กซี่จดทะเบียน กรุงเทพฯ

ท่าอากาศยานไทย ย้ำ กำหนดเก็บค่าสัมภาระเพิ่มเฉพาะแท็กซี่จดทะเบียน กรุงเทพฯ

ท่าอากาศยานไทย (AOT) ย้ำการเก็บค่าสัมภาระเพิ่ม จำกัดเฉพาะรถแท็กซี่จดทะเบียนในกรุงเทพฯ ที่ให้บริการไป-กลับสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 11 พ.ย. 65 ท่าอากาศยานไทย หรือ AOT ได้ออกมาเผยแพร่ถึงข้อกำหนด กรมการขนส่งทางบก. การเก็บค่าสัมภาระเพิ่มเฉพาะรถแท็กซี่จดทะเบียนในกรุงเทพฯ ที่ให้บริการไป - กลับสนามบินดอนเมือง หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ เท่านั้น ส่วนรถแท็กซี่ให้บริการรับ - ส่งในเมืองทั่วไปเก็บเฉพาะค่าโดยสารตามมิเตอร์ปกติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

อัตราค่าสัมภาระที่จะเก็บเพิ่มตามที่กำหนดนี้ คนขับต้องแจ้งค่าบริการให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าก่อนทำการรับจ้างทุกครั้ง และไม่มีการจัดเก็บค่าบริการในกรณีสัมภาระเป็นรถเข็น หรืออุปกรณ์สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย เช่น วีลแชร์ ไม้เท้า รวมถึงสัมภาระติดตัว ที่อยู่ในความดูแลของผู้โดยสารระหว่างการเดินทาง เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าคอมพิวเตอร์ เป้สะพายหลัง 

 

ทั้งนี้ สัมภาระตามประกาศกระทรวงฯ โดยมีรายละเอียดกำหนดอัตราค่าบริการ ซึ่งคนขับต้องแจ้งอัตราค่าบริการเพื่อให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าก่อนทำการรับจ้างทุกครั้ง ดังนี้

1. สัมภาระขนาดใหญ่หรือกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ ที่มีขนาดความกว้าง ความยาว หรือความสูงด้านใดด้านหนึ่ง เกินกว่า 26 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิ้นละไม่เกิน 20 บาท

2. สัมภาระขนาดเล็กหรือกระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก ที่มีขนาดความกว้าง ความยาว หรือความสูงด้านใดด้านหนึ่ง ไม่เกิน 26 นิ้ว แต่มีจำนวนหลายชิ้น ให้เรียกเก็บค่าบริการตั้งแต่ชิ้นที่ 3 ขึ้นไป ในอัตราชิ้นละไม่เกิน 20 บาท

3. อุปกรณ์การกีฬาจำพวก ถุงกอล์ฟ รถจักรยาน วินด์เซิร์ฟ หรือเครื่องดนตรี ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 50 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราชิ้นละไม่เกิน 100 บาท

4. กรณีสัมภาระเป็นสินค้า สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่บรรจุกล่อง และที่มิได้มีการบรรจุกล่อง แต่มีการมัดรวมหรือหีบห่อรวมกันไว้ ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 50 นิ้วขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่บรรจุกล่อง มัดรวมหรือหีบห่อชิ้นละไม่เกิน 100 บาท

กรมการขนส่งทางบก กำหนด !  เก็บค่าสัมภาระเพิ่ม

 

related