svasdssvasds

กองทัพบก โชว์ลีลา ร่ายรำไหว้ครูมวยไทย และ ทักษะแม่ไม้มวยไทย

กองทัพบก โชว์ลีลา ร่ายรำไหว้ครูมวยไทย และ ทักษะแม่ไม้มวยไทย

ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายให้เผยแพร่กีฬามวยไทยเพื่อให้คงอยู่ และเป็นมรดกของซาติ ซึ่งทหารทุกนายจะต้องมีความสามารถด้านกีฬามวยไทยเป็นพื้นฐาน

การไหว้ครูถือเป็นการอบอุ่นร่างกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนทำการแข่งขัน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักกีฬานำมาใช้ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังนิสัยให้รู้จักเคารพครูอาจารย์ผู้ให้กำเนิดมวยไทย ตระหนักในคุณค่าของศิลปะมวยไทย เกิดความรักและหวงแหน ปลูกฝังจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์ให้เป็นศิลปวัฒนธรรมประจำชาติคงไว้สืบไป

ผบ.ทบ.ให้โอวาส ร่ายรำไหว้ครูมวยไทย และ ทักษะแม่ไม้มวยไทย ร่ายรำไหว้ครูมวยไทย และ ทักษะแม่ไม้มวยไทย ร่ายรำไหว้ครูมวยไทย และ ทักษะแม่ไม้มวยไทย ร่ายรำไหว้ครูมวยไทย และ ทักษะแม่ไม้มวยไทย ร่ายรำไหว้ครูมวยไทย และ ทักษะแม่ไม้มวยไทย ร่ายรำไหว้ครูมวยไทย และ ทักษะแม่ไม้มวยไทย

ผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางมาชมศิลปะแม่ไม้มวยไทยการร่ายรำไหว้ครูมวยไทย กระทั่งมอบรางวัลชนะเลิศประเภทต่างๆ
กรมสวัสดิการทหารบก ร่วมกับศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพบก (มวยไทยลุมพินี)ได้รับมอบหมายให้จัดการแข่งขันร่ายรำไหว้ครูมวยไทย และทักษะแม่ไม้มวยไทย กองทัพบก ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป
โดยมีแนวทางการจัดการแข่งขัน ดังนี้
ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 3 ประเภท
- ประเภทชายเดี่ยว (ไม่จำกัดอายุ และชั้นยศ)
- ประเภทชายคู่ (ไม่จำกัดอายุ และชั้นยศ)
- ประเภททีมชาย 10 คน (ไม่จำกัดอายุ และชั้นยศ)
แบ่งกลุ่มการแข่งขันออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 13 คน รวม 104 คน

ผบ.ทบ มอบรางวัล ผบ.ทบ มอบรางวัล ถ่ายรูปรวม โชว์แม่ไม้มวยไทย โชว์แม่ไม้มวยไทย โชว์แม่ไม้มวยไทย โชว์แม่ไม้มวยไทย

ร.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ(บัวขาว)  ในฐานะกำลังพลสังกัดกองทัพบก โชว์ลีลา ร่ายรำไหว้ครูมวยไทย และ ทักษะแม่ไม้มวยไทย ในงานไหว้ครูมวยของกองทัพบก ประจำปี 2565

ร.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ(บัวขาว) ร.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ(บัวขาว) ร.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ(บัวขาว) ร.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ(บัวขาว) ร.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ(บัวขาว) ร.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ(บัวขาว) ร.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ(บัวขาว)

related