svasdssvasds

Car Free Day งดใช้รถ ลดมลพิษ เพื่อโลกที่น่าอยู่

Car Free Day งดใช้รถ ลดมลพิษ เพื่อโลกที่น่าอยู่

Car Free Day หรือวันรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล วันที่ 22 กันยายน ที่ทุกคนมีส่วนช่วยรณรงค์ลดสร้างมลพิษ ลดใช้รถยนต์ส่วนตัวด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางที่เราทุกคนสามารถช่วยโลกลดมลพิษได้

Car Free Day วันรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้รถสารธาณะหรือ การใช้รถไฟฟ้า รถจักรยาน สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น ใครที่เริ่มหันมาใช้แล้ว ขอปรบมือให้เลยเพราะคุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการปล่อยก๊าซคอร์บอนไดออกไซด์ วัน Car Free Day ซึ่งองค์กรในประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างจัดกิจกรรมลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อสร้างความตระหนักร่วมของสังคมเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเดินทาง 

ประชาชน ใช้จักรยาน แทนใช้รถยนตร์และมอเตอร์ไซค์ ประชาชน ใช้จักรยาน แทนใช้รถยนตร์และมอเตอร์ไซค์ ใช้จักรยานแทนใช้รถยนตร์และมอเตอร์ไซค์

ทางเลือกในการเดินทาง กทม. ได้ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย เช่น การจัดทำทางจักรยาน ทางเดินเท้า รวมทั้งระบบ Feeder เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ลดปัญหาจราจร และแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน สำหรับประเทศไทยเองกรุงเทพมหานครก็มีการจัดกิจกรรมวัน Car Free Day หรือวันรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน โดยกิจกรรม Bangkok Car Free 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อุปสรรค โอกาส อนาคต” ระหว่าง 22-24 ก.ย.66 เป้าหมายของแคมเปญเราไม่ใช่เพียงแค่วันเดียว แต่เป็นการทำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ฉะนั้นหน้าที่เรา คือ การดูแลความสะดวกการเดินทางโดยเฉพาะในเรื่องของ last mile ให้คนไปถึงจุดหมายปลายทางได้สะดวก เช่น พัฒนาทางเดิน บริการรถ Feeder พัฒนาเส้นทางจักรยาน”

car free day รณรงค์ลดใช้รถยนตร์ส่วนบุคคล และหันมาใช้จักรยาน car free day รณรงค์ลดใช้รถยนตร์ส่วนบุคคล และหันมาใช้จักรยาน ปั่นจักรยานไปส่งของแทน ใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าแทน รถมอเตอร์ไซค์

related