svasdssvasds

ก้าวไกล ฟันโทษ “ไชยามพวาน” ฝ่าฝืนมติพรรค จ่อขับพ้นสมาชิกพรรคจันทร์นี้

ก้าวไกล ฟันโทษ “ไชยามพวาน” ฝ่าฝืนมติพรรค จ่อขับพ้นสมาชิกพรรคจันทร์นี้

กก.บห. ก้าวไกลพิจารณา “ไชยามพวาน” ไม่ยอมรับผิด-ไม่ขอโทษผู้เสียหายอย่างจริงใจ ถือเป็นการฝ่าฝืนมติพรรค บทลงโทษสูงสุดคือการขับพ้นสมาชิก นำเข้าที่ประชุมร่วม สส.-กก.บห.เพื่อพิจารณาลงโทษได้เร็วสุดจันทร์นี้

จากการที่คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลมีมติว่า ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ (สส.ปูอัด) สส.กรุงเทพฯ กระทำการฝ่าฝืนวินัยสมาชิกพรรคอย่างร้ายแรง กรณีแสดงออกในทางตรงข้ามกับอุดมการณ์อันเป็นค่านิยมที่สําคัญของพรรค และกระทําการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรําคาญทางเพศต่อบุคคลอื่น โดยในที่ประชุมร่วมกันระหว่าง สส.และคณะกรรมการบริหารพรรคเมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติให้ลงโทษด้วยการตัดสิทธิที่พึงมีในฐานะสมาชิกพรรค และกำหนดเงื่อนไขให้ดำเนินการ ซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขกำหนดว่า ต้องแถลงยอมรับผิดและขอโทษในทางสาธารณะต่อสังคมกับผู้เสียหายทั้งสามรายอย่างจริงใจต่อการกระทําผิดทางวินัยดังกล่าว โดยต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 และให้ยุติการก่อความเสียหายต่อผู้เสียหายทั้งสามรายโดยทางตรงและทางอ้อมโดยพลันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่ง

ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการสำนึกหรือยอมรับว่าพฤติการณ์เข้าข่ายคุกคามทางเพศ

ในวันนี้ (5 พฤศจิกายน 2566) เวลา 13:00 น. คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลได้นัดประชุมและลงความเห็นว่า การแถลงข่าวของไชยามพวานเมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการสำนึกหรือยอมรับว่าพฤติการณ์ของตนเข้าข่ายเป็นการคุกคามทางเพศ อีกทั้งยังไม่ได้ขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจ 

บทลงโทษขั้นสูงสุดคือการพิจารณาขับพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค

ตลอดจนยังได้กระทำการก่อความเสียหายต่อผู้เสียหายโดยการเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียหายด้วย คณะกรรมการบริหารพรรคจึงมีมติว่า ให้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการวินัยและจรรยาบรรณเพื่อดำเนินกระบวนการวินัยสมาชิกพรรคต่อไปตามข้อบังคับพรรค โดยมีบทลงโทษขั้นสูงสุดคือการพิจารณาขับพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคในที่ประชุมร่วมกันระหว่าง สส.และคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เร็วสุดในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related