svasdssvasds

กฤษฎีกา ย้ำที่ประชุมไม่เคยพูดว่าจะใช้เงิน ธกส. แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ค

กฤษฎีกา ย้ำที่ประชุมไม่เคยพูดว่าจะใช้เงิน ธกส. แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ค

เลขาฯกฤษฏีกา งง ที่ประชุมไม่เคยพูดว่าจะใช้เงิน ธกส. ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ถามสื่อไปเอามาจากไหน มีเพียงพูดว่าจะใช้งบตาม ม.28 เท่านั้น ที่พูดว่าจะกู้เงิน ธกส. เป็นคนละเรื่อง

SHORT CUT

  • เลขาฯกฤษฎีกา ยืนยัน ในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ไม่เคยพูดว่าจะใช้เงิน ธกส. เพียงบอกว่าเป็นการดำเนินโครงการตาม ม.28 พรบ.วินัยการเงินการคลังเท่านั้น
  • มองเป็นคนละเรื่องกัน เป็นการพูดกันหลังการแถลงข่าวในสื่อมวลชน
  • ส่วนรายละเอียดว่าการใช้เงินตาม ม.28 จะมาจากไหน ให้ไปถามกระทรวงการคลัง

เลขาฯกฤษฏีกา งง ที่ประชุมไม่เคยพูดว่าจะใช้เงิน ธกส. ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ถามสื่อไปเอามาจากไหน มีเพียงพูดว่าจะใช้งบตาม ม.28 เท่านั้น ที่พูดว่าจะกู้เงิน ธกส. เป็นคนละเรื่อง

วันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการของคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวถึงข้อเท็จจริงในการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตครั้งสุดท้ายที่ผ่านมา ระบุว่า ในที่ประชุมพิจารณาประเด็นหลักคือการดูว่ามีแหล่งเงินอะไร จากไหนบ้าง ได้เห็นแนวทางคือการใช้งบประมาณปี 2567 และงบประมาณปี 2568 และอีกส่วนหนึ่งฝ่ายเลขานุการ (กระทรวงการคลัง) เสนอว่า เป็นการดำเนินโครงการตาม ม.28 ของ พรบ.วินัยการเงินการคลัง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร โดยจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ

นายปกรณ์ ยืนยันว่า “ไม่มีการพูดถึงเรื่องการกู้เงินจาก ธกส. ในวันนั้น” ไม่รู้ไปเอามาจากไหนกัน วันนั้นที่พูดกันมีเท่านี้จริงๆ และถ้าจะทำโครงการตาม ม.28 จะต้องมีการกำหนดรายละเอียดและนำมาเข้าที่ประชุม ครม.อีกทีหนึ่ง ซึ่งเงินยังไม่มีเลย จึงไม่รู้ว่าข่าวกู้เงิน ธกส. เอามาจากไหนกันก็ไม่รู้ ในการประชุมไม่มีการพูดในรายละเอียด เป็นการพูดหลังมีการแถลงข่าว และมีการพูดกันในสื่อมวลชน แต่ในที่ประชุมไม่มีการพูดเรื่องนี้ ตนยืนยันได้

ส่วนเงิน 1.7 แสนล้านบาทในการทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ต นายปกรณ์ กล่าวว่า ข้อเสนอของกระทรวงการคลังคือจะดำเนินโครงการตาม ม.28 บอกแค่นั้นเอง ซึ่งตามหลักการก็ทำได้ แต่ว่าต้องทำรายละเอียดโครงการมาเสนออีกครั้ง ฉะนั้นสิ่งที่ประชุมวันนั้นมีแค่นี้ แต่ที่พูดกันมาตนมองว่าเป็นคนละเรื่อง เลยไปกันใหญ่ วันนั้นไม่พูดรายละเอียดเลย ส่วนจะไปช่องทางไหนได้บ้างถ้าไม่ใช้เงิน ธกส. ต้องไปถามกระทรวงการคลังที่ริเริ่มโครงการ และย้ำว่าเป็นหน้าที่ของกฤษฎีกาที่จะดูแลให้รัฐบาลทำอะไรก็ตามให้ชอบด้วยกฎหมาย

related