svasdssvasds

ครั้งแรกของไทย เตรียมเป็นเจ้าภาพเปิดประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลก

ครั้งแรกของไทย เตรียมเป็นเจ้าภาพเปิดประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลก

การประชุมเครือข่ายอุทยานโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 7 นี้ ที่จะจัดขึ้นทุก 2 ปี ไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพพร้อมแสดงศักยภาพของอุทยานโลกสตูลสู่นานาประเทศ

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นาย วราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้บันทึกเทปพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นที่เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7 (The 7th Asia Pacific Geoparks Networks Symposium: APGN) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 11 กันยายน 2565 ภายใต้ธีมงาน “UNESCO Global Geoparks Building Sustainable Communities”

พิธีเปิดจะเปิดผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จ.สตูล ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีในระดับโลก เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่ายระหว่างประเทศในการดำเนินงานอุทยานธรณี

นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงศักยภาพของอุทยานธรณีโลกสตูล ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและประเพณีไทย ให้กับนานาชาติได้รับรู้ ด้วยคาดหวังให้เป็นที่ประจักษ์ด้านการยกระดับความร่วมมือในการอนุรักษ์มรดกทางธรณีวิทยาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ APGN เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุก 2 ปี โดยประเทศเครือข่ายสมาชิกจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และสำหรับการประชุมในครั้งที่ 7 นี้

เป็นโอกาสอันดีของประเทศไทย ซึ่งจะประกอบไปด้วย การประชุมสภาอุทยานธรณีโลก การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเครือข่าย APGN การประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานเครือข่าย APGN การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุทยานธรณีโลก การบรรยายพิเศษ การประชุมวิชาการ และการทัศนศึกษาในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล ซึ่งคาดว่าจะมีสมาชิกจากเครือข่ายอุทยานธรณีโลก ตลอดจนสมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมการประชุมกว่า 500 คน

related