svasdssvasds

กรมวิชาการเกษตร ถอดบทเรียนจากสวนปาล์มสู่ความ "ยั่งยืน"

กรมวิชาการเกษตร ถอดบทเรียนจากสวนปาล์มสู่ความ "ยั่งยืน"

กรมวิชาการเกษตร ผุดโครงการวิจัย และพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยวิเคราะห์ผลผลิตและต้นทุนการผลิต เพื่อแก้ปัญหาราคาต่ำของต้นปาล์ม

กรมวิชาการเกษตร ถอดบทเรียนจากสวนปาล์มสู่ความ "ยั่งยืน"

ปัจจุบันนี้เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันอาจพบปัญหา ราคาต่ำของปาล์มน้ำมันที่ส่งผลต่อรายได้และสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปาล์ม  การระบาดของโรคและศัตรูพืช  ขาดแคลนแรงงานในการดูแลและเก็บเกี่ยว การสูญเสียที่ดินจากการขยายพื้นที่ปลูก “กรมวิชาการเกษตร” เห็นถึงปัญหาเรื่องนี้ จึงได้วิจัยและพัฒนา “โครงการ การจัดการปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพต่อการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน” เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการวางแผนและการจัดการเพื่อให้สวนปาล์มมีผลผลิตที่สูงขึ้นและยังสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับชุมชน

ข่าวที่น่าสนใจ

โครงการนี้ได้มีการให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกับการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และประเมินผลของโครงการ โดยมีนักวิชาการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลของโครงการที่ดำเนินการ โดยนักวิชาการจะทำการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการผลิตปาล์มน้ำมัน รวมถึงการวิเคราะห์ผลผลิตและต้นทุนการผลิตเพื่อให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการประเมินผลและการพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคต

กรมวิชาการเกษตร ถอดบทเรียนจากสวนปาล์มสู่ความ "ยั่งยืน"

โดยเน้นใช้เทคโนโลยีในการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพและส่งต่อให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันใน 17อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างปี 2562-2565 ด้วย "งบพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี" จำนวน 14 ล้านบาท ผ่านการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงการปฏิบัติในด้านการจัดการน้ำ (โครงการฯ สนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ให้น้ำรายละ 6-10 ไร่ ความรู้ในการติดตั้งระบบให้น้ำ การดูแลระบบให้น้ำ การคำนวณปริมาณน้ำที่เหมาะสม) การจัดการธาตุอาหารอย่างแม่นยำตามผลประเมินจากการวิเคราะห์ดิน-ใบ ประวัติการใส่ปุ๋ย-ปริมาณผลผลิต-ความต้องการของปาล์มน้ำมัน

รวมถึงให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้ทราบวิธีเลือกซื้อปุ๋ยที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยพิจารณาเลขที่ทะเบียน/ใบรับรองที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับการตรวจสอบความถูกต้องของการขึ้นทะเบียนปุ๋ยด้วยแอพพลิเคชั่น DOA Agri Factor การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันตามชั้นคุณภาพ ให้ความรู้เกษตรกรให้เข้าใจถึงผลกระทบของการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันคุณภาพ คุณภาพทะลายก่อน-หลังใช้นวัตกรรมปาล์มน้ำมัน ผลดำเนินงานโครงการนำไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาระบบการผลิตปาล์มน้ำมัน เพื่อนำไปสู่การผลิต “ปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน”

“การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน” ต้องมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง ทรัพยากรดิน ช่วยศักยภาพในการผลิตพืชของดินเพิ่มขึ้นจากการปรับพฤติกรรมการการจัดการธาตุอาหารของเกษตรกร และทรัพยากรน้ำ ซึ่งการใช้นวัตกรรมผลิตปาล์มน้ำมันพบว่า เกษตรกรใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หรือลดขนาดวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ในการผลิตปาล์มน้ำมันได้ จะช่วยเกษตรกรลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการผลิตปาล์มน้ำมันได้มากกว่า 2 เท่า และสามารถลดการใช้น้ำได้ 5 เท่า ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่เกษตรกรได้รับโดยผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10% และต้นทุนในการใช้ปุ๋ยลดลงถึง 40% ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มรายได้ของเกษตรกร

นอกจากนี้ “โครงการการจัดการปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพต่อการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน” ยังได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เนื่องจากผลงานมีความโดดเด่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรมีความยั่งยืนในการผลิตปาล์มน้ำมัน

related