svasdssvasds

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ บริจาครถเข็นให้ กทม. ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ บริจาครถเข็นให้ กทม. ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

“ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย”จัดโครงการบริจาครถเข็นโครงเหล็กรุ่นยกขาได้เพื่อผู้ป่วยทุพพลภาพและผู้สูงอายุ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการเคลื่อนย้าย ให้แก่กรุงเทพมหานคร

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย โดย พลตรี ศ.คลินิก นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์ ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดโครงการบริจาครถเข็นโครงเหล็กรุ่นยกขาได้เพื่อผู้ป่วยทุพพลภาพและผู้สูงอายุภายใต้การกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร โดยมอบรถเข็นโครงเหล็กรุ่นยกขาได้สำหรับผู้ป่วย จำนวน 100 คัน  เพื่อมุ่งเน้นให้โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ มีอุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนย้ายอย่างเพียงพอ

เนื่องจากในปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้น ปัญหาที่ตามมาสำหรับผู้สูงอายุคือ สภาวะกระดูกที่มีความเปราะบางลงตามอายุ ปัญหาเรื่องกระดูกในด้านอื่นๆ เช่น กระดูกสันหลังยุบตัวจากโรคกระดูกพรุน กระดูกข้อสะโพกหักที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นต้น

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ บริจาครถเข็นให้ กทม. ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

รวมทั้งผู้ป่วยทุพพลภาพ และผู้ป่วยที่มีความไม่สะดวกเกี่ยวกับการเดิน และเคลื่อนย้าย ทั้งนี้ โรงพยาบาล หรือหน่วยงานต่างๆบางแห่ง อาจมีรถเข็นฯไม่เพียงพอสำหรับให้บริการ  ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญ ดังกล่าว จึงมีแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการมอบรถเข็นฯเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการเคลื่อนย้ายให้แก่ทางกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์  ทำให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ในครั้งนี้ ราชวิทยาลัยฯได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ.ทวิดา กมลเวช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ และตัวแทนโรงพยาบาลที่รับบริจาค ร่วมรับมอบรถเข็นโครงเหล็กรุ่นยกขาได้ จำนวน 100 คัน เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทุพพลภาพและผู้สูงอายุตามโรงพยาบาล หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

พลตรี ศ.คลินิก นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์ ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

 

ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ ในการนำความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคในระบบโครงสร้างของร่างกายให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่า ราชวิทยาลัยฯขอปวารณาในการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ในทุกด้าน รวมถึงจะได้มีโครงการอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นสืบไป

 

related