ข่าว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 3 พ.ค. ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสวมกอดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และทรงทักทายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นภาพที่ประทับใจ สร้างความปลื้มปีติให้กับปวงชนชาวไทยอย่างมาก

โดยเมื่อเวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย หอพระธาตุมนเฑียร พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

 

สำหรับเวลาพระฤกษ์จุดเทียนชัย คือ เวลา 16.19 – 18.00 น. ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย, พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ, พระสงฆ์ 45 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย, พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ, พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน