ข่าว

ภาพสุดปีติ สมเด็จพระเจ้าอยูู่หัวมีพระราชปฏิสันถาร-ราชินีทรงกราบ 3 พระองค์ [คลิป]

วันที่ 3 พ.ค. หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันแรก ภายในพระบรมมหาราชวัง ก่อนที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงมีพระราชปฎิสันถารกับ สมเด็จพระขนิษฐภคินี (น้องสาว) และพระเชษฐภคินี (พี่สาว) และทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อย่างอบอุ่น สร้างความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรอย่างมาก

ในการนี้ สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ ไปทรงกราบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ด้วย