โปรดเกล้าฯ ผบ.ทอ.-อภิชาติ เป็น ส.ว.หลัง ธีระเกียรติ ลาออก

08 พ.ย. 2562 เวลา 4:45 น.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผบ.ทอ.-อภิชาติ โตดิลกเวชช์ เป็นสมาชิกวุฒิสภา หลัง นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ลาออก และพล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ พ้นจากตำแหน่ง

วันที่ 7 พ.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๒๕๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องด้วย นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน สมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง ได้พ้นจากตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ เป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้

๑. พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์

๒. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภา

 

 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผบ.ทอ.-อภิชาติ โตดิลกเวชช์ เป็นสมาชิกวุฒิสภา หลัง นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ลาออก และพล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ พ้นจากตำแหน่ง

 

อ่านข่าว

-ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ปลดและไล่ออกข้าราชการในพระองค์ฯ กระทำผิดวินัย ประพฤติชั่วร้ายแรง จำนวน 5 ราย

-ราชกิจจาฯ เผยแพร่โปรดเกล้าฯ ให้ “พล.อ.อาชวินทร์ เศวตเศรนี” พ้นจากตำแหน่งนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด